• 20  ORGANIZACJA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO.

 

 1. Za organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada dyrektor szkoły.
 2. W szkole jest zatrudniony doradca zawodowy.
 3.  Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to ogół działań podejmowanych przez szkołę, mających na celu przygotowanie młodzieży do planowania kariery edukacyjno-zawodowej poprzez włączenie w program wychowawczy szkoły rodziców oraz innych osób, grup i instytucji.
 4.  Doradztwo zawodowe jest nieodłączną częścią programu dydaktyczno -wychowawczego (w tym działań profilaktycznych) szkoły i służy prawidłowemu rozpoznaniu przez ucznia swojego potencjału edukacyjno-zawodowego oraz rozwijaniu jego tożsamości grupowej jako ważnego elementu funkcjonowania społecznego.
 5. Doradztwo zawodowe jest istotnym ogniwem i bezpośrednim wzmocnieniem edukacji, ponieważ:
 • 1) zapewnia profesjonalną pomoc zlokalizowaną w otoczeniu ucznia;
 • 2) zapobiega przypadkowości podjętych przez młodzież decyzji dotyczących edukacji i planowania kariery zawodowej;
 • 3) uczy młodzież elastycznego dopasowywania swojej ścieżki edukacyjno – zawodowej do zmian na rynku pracy;
 • 4) rozwija umiejętność świadomego zarządzania swoją karierą zawodową;
 • 5) wskazuje na praktyczne wykorzystanie edukacji w życiu zawodowym poprzez podkreślenie jej celowości i sensowności;
 • 6) przyczynia się także do wzrostu zaangażowania uczniów w sam proces edukacji (dopasowywanie programów kształcenia i oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy).
 1. Doradztwo zawodowe w orientacji zawodowej zakłada kształcenie i rozwijanie u młodzieży świadomości własnych możliwości psychofizycznych, kształcenie ustawiczne i zdobywanie kwalifikacji zawodowych, przygotowanie ucznia do kreatywnego i mobilnego funkcjonowania zgodnie ze zmieniającymi się strukturalnymi zmianami na rynku pracy oraz przygotowanie ucznia do ewentualnej reorientacji zawodowej i samozatrudnienia.
 2.  W oparciu o Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego powstaje roczny plan pracy zawierający w sobie: cele, metody, techniki, zadania oraz formy ich realizacji i sposoby ewaluacji oraz terminy jego realizacji (harmonogram działań).
 3. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje głównie uczniów, jak również nauczycieli i rodziców.
 4. Celem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest tworzenie czynników zewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej (czynniki sytuacyjne i wychowawcze związane z wyborem zawodu) tak, aby pozytywnie wpływały na maksymalnie dużą grupę czynników wewnętrznych decydujących o trafnej decyzji edukacyjnozawodowej (czynniki dotyczące rozwoju ogólnego oraz cech indywidualnych).
 5. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego powinna być poprzedzona diagnozą głównego beneficjenta, jakim jest uczeń. Diagnoza powinna odnosić się do jego:
 • 1) zainteresowań;
 • 2) uzdolnień;
 • 3) możliwości i deficytów edukacyjnych;
 • 4) potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;
 • 5) wartości, przekonań, postaw i oczekiwań;
 • 6) sytuacji rodzinnej,
 • 7) stanu zdrowia (w kontekście wyboru zawodu).
 1. Diagnoza powinna służyć dostosowaniu i przygotowaniu dla uczniów
 • 1) zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich potencjał;
 • 2) zajęć psychoedukacyjnych rozwijających ich wiedzę i samoświadomość oraz umiejętności interpersonalne;
 • 3) zajęć zawodoznawczych rozwijających wiedzę o sobie, świecie zawodów, rynku pracy oraz możliwości dalszego kształcenia.
 1. Zadania realizowane w ramach pracy z poszczególnymi grupami:
  • 1) Uczniowie
   1. a) rozwijanie umiejętności interpersonalnych (w zakresie efektywnej komunikacji interpersonalnej, współpracy w grupie, dyskutowania, rozwiązywania konfliktów itp.) ,
   2. b) diagnoza i profilaktyka niedostosowania społecznego (uczniowie z rodzin dysfunkcyjnych, drugoroczni, z zaburzeniami zachowania np. ADHD, agresja, autodestrukcja, zaburzenia emocjonalne),
   3. c) praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie wybitnie zdolni, uczniowie z zaburzeniami w uczeniu się oraz z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami emocjonalnymi),
   4. d) rozpoznanie predyspozycji zawodowych i przygotowanie młodzieży do wyboru drogi edukacyjno-zawodowej oraz wyboru zawodu dla rozwoju osobowości i przyszłości,
   5. e) ewaluacja realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (stworzenie klasowego bilansu zysków i ewentualnych strat).
  • 2) Rodzice
   1. a) wspomaganie rodziców w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych przez ich dzieci,
   2. b) wsparcie merytoryczne i metodyczne,
   3. c) określenie oczekiwań względem uczniów i ich rodziców,
   4. d) ewaluacja realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (stworzenie klasowego bilansu zysków i ewentualnych strat).
 • 3) Nauczyciele
  1. a) realizowanie zadań zawartych w programie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,
  2. b) współpraca z rodzicami i osobą odpowiedzialną za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,
  3. c) współpraca z instytucjami zewnętrznymi,
  4. d) wspomaganie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno – zawodowych,
  5. e) tworzenie i uczestnictwo w zespołach samokształceniowych,
  6. f) przeprowadzenie diagnozy środowiska klasowego/szkolnego,
 1. Praca z uczniami – obszary
 • 1) Samopoznanie – rozwijanie samoświadomości (kim jestem, a kim chcę być?)
 • 2) zainteresowania edukacyjne (dotyczące przedmiotów szkolnych);
 • 3) zainteresowania zawodowe (dotyczące poszczególnych grup zawodów,

                    różnorodność zainteresowań, a mobilność zawodowa);

 • 4) umiejętności, uzdolnienia, talenty (uświadomienie różnicy między

                   zainteresowaniami a uzdolnieniami – nauczenie ich rozpoznawania);

 • 5) osobowość (typy osobowości zawodowej);
 • 6) temperament w kontekście różnych zawodów;
 • 7) stan zdrowia na tle wymagań zdrowotnych poszczególnych grup zawodów;
 • 8) obraz własnej osoby - samoocena (adekwatna, zaniżona, zawyżona);
 • 9) wartości (uświadomienie posiadanego systemu wartości i rozwijanie umiejętności wykorzystania ich przy dokonywaniu ważnych decyzji);
 • 10) przekonania (rozwijanie świadomości własnych przekonań i ich wpływu na planowanie ścieżki edukacyjnej);
 1. Rozwijanie umiejętności społecznych
 • 1) Współpraca w grupie (świadomość ról grupowych i zasady pracy w grupie);
 • 2) Komunikacja – style komunikowania się (teoria w praktyce);
 • 3) Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – porażki w realizacji planów edukacyjnych (reorientacja zawodowa w przypadku dokonania niewłaściwego wyboru zawodu);
 • 4) Podejmowanie decyzji w kontekście JA (umiejętności, trudności /ograniczenia, plany/marzenia) a ŚWIAT ZEWNĘTRZNY (wyzwania rynku pracy, oferta edukacyjna, wymogi rekrutacyjne, wymagania psychologiczne poszczególnych zawodów);
 • 5) Uświadomienie odpowiedzialności ucznia za własny rozwój (rozwijanie poczucia sprawstwa i wewnątrzsterowności);
 • 6) Autoprezentacja (wykorzystanie świadomości swojego potencjału w praktyce – umiejętność prezentacji siebie);
 • 7) Asertywność (obrona własnych przekonań, wartości i granic – jako jeden z ważnych aspektów uczestnictwa w grupie);
 • 8) Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji przydatnych do planowania kariery oraz korzystanie z dostępnych źródeł pomocy doradczej (informatory, strony internetowe – m.in. szczegółowa charakterystyka poszczególnych klas zawodów, elektroniczny informator).
 1. Praca z uczniami – metody i techniki pracy

1) Ankiety, kwestionariusze;

2) Pogadanki;

3) Prasówki (tematyka łącząca wiedzę przedmiotową z zagadnieniami rynku pracy);

4) Zajęcia warsztatowe;

5) Prezentacje multimedialne;

6) Konkursy zawodoznawcze;

7) Konkursy wiedzy o szkołach;

8) Spotkania z przedstawicielami instytucji doradczych;

9) Spotkania z przedstawicielami pracodawców (określenie oczekiwań pracodawców) 1);

10) Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów (rodzice);

11) Powiązanie treści programowych przedmiotu ze światem zawodów (nauczyciel –  

      ciekawostka/hasło, uczeń – poszukiwanie szczegółowych informacji, nauczyciel –  

      weryfikacja);

12) Szkolne wycieczki tematyczne;

13) Organizowanie Dnia Doradztwa Zawodowego w szkole w ramach Ogólnopolskiego    

     Tygodnia Kariery;

 • 1) Zajęcia socjoterapeutyczne i zajęcia wspierające.
 1. Nauczyciele
 • 1) Zadania nauczycieli względem ucznia:
 1. a) aktywne uczestniczenie w procesie rozwojowym ucznia;
 2. b) poszerzanie treści programowych przedmiotu o aspekty zawodoznawcze;
 3. c) motywowanie do nauki poprzez prezentację różnych technik uczenia się;
 4. d) motywowanie do rozwoju zainteresowań edukacyjnych – zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych nie tylko uczniów z najlepszymi osiągnięciami;
 5. e) tworzenie profilu przedmiotowego ucznia (informacje na temat uczenia się   każdego przedmiotu – porażki, sukcesy);
 6. f) rekomendacje dotyczące dalszego kształcenia;
 7. g) nastawienie na odkrywanie potencjału ucznia i udzielanie wskazówek potrzebnych  do jego realizacji;
 8. h) rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji oraz ich realizacji;
 9. i) rozwijanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjno –  zawodowy;
 10. j) rozwijanie aktywnej postawy wobec przemian zachodzących na rynku pracy (otwartość i gotowość na zmiany: w tym również zmiany pracy i profesji w ciągu kariery zawodowej – wdrażanie do idei kształcenia ustawicznego).
 11. k) dokonywanie zapisów w dzienniku dotyczących powiązania treści programowych przedmiotu z zagadnieniami zawodoznawczymi;
 • 2) Zadania nauczyciela względem rodziców:
 1. a) współpraca w zakresie motywowania ucznia do nauki oraz wskazywanie najbardziej efektywnych form nauki – dostosowanych indywidualnie do ucznia;
 2. b) wspieranie rodziców w roli doradców ucznia poprzez przekazywanie informacji zwrotnych dotyczących możliwości ucznia w zakresie poszczególnych przedmiotów szkolnych (profil przedmiotowy ucznia), rekomendacje dotyczące dalszych ścieżek kształcenia.
 • 3) Zadania doradcy zawodowego względem nauczycieli:
 1. a) wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami (wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji: np. programy komputerowe, filmy zawodoznawcze);
 2. b) udzielanie wskazówek nauczycielom do przygotowania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 3. c) współprowadzenie zajęć o charakterze doradczym zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli;
 4. d) określenie celów i najważniejszych zadań do realizacji w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego (Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jako element składowy Programu Wychowawczego Szkoły);
 5. e) współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia systematyczności działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
 6. f) tworzenie doradczej bazy informacyjnej (biblioteka, zasoby elektroniczne, programy komputerowe, filmy o zawodach, filmy o wyborze zawodu).
  • 4) Zadania doradcy zawodowego względem rodziców:
 7. a) wspieranie w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych (dotyczących wspierania dziecka w wyborze szkoły, wymagań rekrutacyjnych szkół);
 8. b) wspieranie rodziców w motywowaniu dziecka do nauki oraz motywowaniu do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowej;
 9. c) udzielanie informacji edukacyjnej i zawodowej – spotkania indywidualne (dotyczące oferty szkół, ale też sytuacja na rynku pracy, oczekiwania pracodawców, przedstawienie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udostępnianie informacji na temat zawodów, praca z rodzicami uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, z problemami zdrowotnymi, emocjonalnymi, społecznymi);
 10. d) włączanie rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów do działań informacyjno-doradczych szkoły.
 1. Zadania dla osób odpowiedzialnych za realizację Wewnątrzszkolnego Systemu  

       Doradztwa Zawodowego:

 • 1) Koordynacja działań realizowanych w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
 • 2) Rozdysponowanie i monitorowanie wykonania przydzielonych zadań;
 • 3) Bieżące konsultowanie realizacji zadań, spraw z realizatorami i beneficjentami Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
 • 4) Systematyczne monitorowanie zapisów w dzienniku dotyczących powiązania treści programowych przedmiotu z zagadnieniami zawodoznawczymi (z upoważnienia dyrektora szkoły);
 • 5) Ewaluacja realizacji programu w danym roku szkolnym (czas, metody i techniki ewaluacji określa Rada Pedagogiczna):
 1. a) przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych wśród beneficjentów,
 2. b) badania losów absolwentów,
 3. c) monitorowanie poziomu efektywności dotyczącego realizacji zagadnień zawodoznawczych w ramach poszczególnych przedmiotów szkolnych,
 4. d) rozmowy indywidualne,
 5. e) zbieranie wskazówek, pomysłów od realizatorów i beneficjentów dotyczących możliwości udoskonalenia Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.

 

 • 21  SPOSÓB ORGANIZACJI I REALIZACJI DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WOLONTARIATU.

 

          Wolontariat, jako organizacja charytatywna, ma za zadanie rozwijanie w człowieku dobra oraz bezinteresowną pomoc bliźnim. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uwrażliwiania się na potrzeby innych oraz budowania empatii poprzez różnego rodzaju działalności na rzecz potrzebujących. 

 1. Cele:

1)        Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;

2)       Tworzenie więzi między uczniami/nauczycielami a środowiskiem lokalnym;

3)       Kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich

4)       Rozwijanie empatii i rozumienia

5)       Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

6)       Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie wybranej dziedzinie;

7)       Inspirowanie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego;

8)       Zwiększenie satysfakcji nauczycieli z wykonywanej pracy;

9)       Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

10)   Nabycie doświadczeń i umiejętności społecznych;

11)   Kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

12)   Współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;

13)   Kultywowanie i wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczo - profilaktycznego placówki;

14)   Organizowanie w szkole pomocy uczniom napotykającym trudności w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.

2.Zasady działania :

 • 1) W szkole tworzy się Radę Wolaontariatu.
 • 2) Podstawowa forma działania wolontariatu uczniowskiego to SKW, czyli szkolny klub wolontariusza;
 • 3) SKW musi mieć spisany i zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej regulamin;
 • 4) Zadania wolontariackie wynikające z działalności samorządu uczniowskiego muszą zostać wpisane w program działań samorządu;
 • 5) Szkolny Klub Wolontariusza musi mieć swojego opiekuna (koordynatora działań);
 • 6) Szkolny Klub Wolontariusza wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących. Racjonalizowania pewnych problemów, mówienia o trudnościach i wzajemnego wzmacniania oraz wsparcia;
 • 7) Wolontariat prowadzony jest w ramach zajęć nadobowiązkowych w szkole i uczniowie działają pod stała opieką nauczyciela;
 • 8) Za bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły odpowiada dyrektor. Jeżeli wolontariat jest organizowany przez szkołę, odpowiedzialność ponosi nauczyciel bądź opiekun prowadzący grupę na działania;
 • 9) Podejmowanie zadań niezależnie od udziału w SKW, poza godzinami szkolnymi powoduje, że ze szkoły zdjęta jest odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia;

 

 

 • 22  FORMY OPIEKI  I  POMOCY UCZNIOM, KTÓRYM Z PRZYCZYN ROZWOJOWYCH, RODZINNYCH LUB LOSOWYCH JEST POTRZEBNA POMOC I WSPARCIE.

 

   Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. Udzielanie pomocy materialnej:
 • 1) pomoc w ubieganiu się o dopłaty z ośrodków pomocy rodzinie,
 • 2) występowanie o pomoc dla uczniów do Rady Rodziców i sponsorów,
 1. Zasady udzielania pomocy na zakup podręczników:
 • 1) przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych;
 • 2) wniosek, o którym mowa w pkt 1 składa się do Dyrektora szkoły podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym;
 • 3) Dyrektor szkoły za pośrednictwem pedagoga szkolnego sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, którzy mogą otrzymać pomoc ze względu na sytuację materialną (sponsorzy),
 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
 2. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej samodzielnie lub w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej.
 3. Pomoc materialna uczniom polega w szczególności na:
 • 1) diagnozowaniu, we współpracy z wychowawcami klas, sytuacji socjalnej ucznia;
 • 2) poszukiwaniu możliwości pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej;
 • 3) organizacji zadań służących poprawie sytuacji życiowej uczniów i ich rodzin.
 1. Zadania wyżej wymienione są realizowane we współpracy z:
 • 1) rodzicami;
 • 2) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
 • 3) ośrodkami pomocy społecznej;
 • 4) organem prowadzącym;
 • 5) innymi podmiotami świadczącymi pomoc materialną na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży.
 1. Korzystanie z pomocy materialnej jest dobrowolne i odbywa się na wniosek:
 • 1) ucznia;
 • 2) rodziców (opiekunów prawnych);
 • 3)
 1. Pomoc materialna w Szkole może być organizowana w formie:
 • 1) zwolnień z opłat za ubezpieczenie;
 • 2) bezpłatnych obiadów;
 • 3) stypendiów socjalnych;
 • 4) stypendiów za wyniki w nauce;
 • 5) pomocy rzeczowej lub żywnościowej;  
 • 6) programu: „Wyprawka szkolna”;
 • 7) innych, w zależności od potrzeb i możliwości.
 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku utraty dochodu w ciągu trwania roku szkolnego istnieje także możliwość złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. Jeżeli natomiast ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego to wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium. Stypendium szkolne wówczas wstrzymuje się lub cofa.
 3. Zasiłek szkolny:
 • 1) zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego;
 • 2) zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego;
 • 3) wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • 4) o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce:
 • 1) stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium;
 • 2) o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w danym typie szkoły;
 1. a) stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki,
 • 3) dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną;
 • 4) średnią ocen, o której mowa w ust. 13 pkt 1, ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego oraz uwzględniając poziom przewidzianych na ten cel środków;
 • 5) wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły;
 • 6) wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę;
 • 7) stypendium za wyniki w nauce przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

 • 23 WARUNKI STOSOWANIA SZTANDARU SZKOŁY, GODŁA SZKOŁY ORAZ CEREMONIAŁU SZKOLNEGO.

Ceremoniał szkolny, a w szczególności sztandar, godło, patron szkoły jest autonomiczną sprawą szkoły i zapewnia możliwość identyfikowania się społeczności szkolnej z tradycją swojej szkoły.

 1. Sztandar szkoły:
 • 1) sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły nauczycieli. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród prymusów szkoły i składa się z trzech trzyosobowych składów;
 • 2) uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy piątej Szkoły Podstawowej wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu;
 • 3) skład osobowy pocztu sztandarowego:
  1. a) Chorąży (sztandarowy) - jeden uczeń,
  2. b) Asysta - dwie uczennice
 • 4) kandydatury składu są przedstawione przez wychowawcę klasy piątej oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzony;
 • 5) kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego);
 • 6) decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu;
 • 7) poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie;
 • 8) insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki;
 • 9) sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji;
 • 10) podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu;
 • 11) sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność”. Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość; 
 • 12) Sztandar oddaje honory:
  1. a) na komendę „do hymnu” i „do hymnu szkoły”,
  2. b) w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
  3. c) w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
  4. d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację szkoły,
  5. e) w trakcie uroczystości kościelnych.
 • 24 ORGANIZACJA WSPÓŁDZIAŁANIA Z PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYMI ORAZ INNYMI INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY.

1.Szkoła udziela pomocy uczniom i rodzinom w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie występowania problemu przemocy w rodzinie.

 • 1) W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie ucznia, a także w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub osobę będąca świadkiem przemocy w rodzinie ucznia, szkoła zobowiązana jest do uruchomienia procedury Niebieskiej Karty”.
 • 2) O wszczęciu procedury „Niebieskiej Karty” dyrektor szkoły powiadamia Policję lub prokuratora. Podejmowanie interwencji wobec rodziny  dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie  wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 • 3) W ramach procedury przedstawiciel szkoły udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub osobie  najbliższej o:
 1. a) możliwościach pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej oraz wsparcia rodziny, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 2. b) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 3. c) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
  w rodzinie;
 4. d) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 5. e) współpracuje z pracownikiem socjalnym w celu diagnozy sytuacji w  rodzinie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, w tym w szczególności wobec dzieci.
 • 25 ORGANIZACJA I  FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA, OPIEKI I PROFILAKTYKI.

 

 1. Szkoła traktuje rodziców jako pełnoprawnych partnerów w procesie edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do aktywizowania rodziców.
 2. Aktywizowanie rodziców i uzyskanie wsparcia w realizowaniu zadań szkoły realizowane jest poprzez:
 • 1) pomoc rodzicom w dobrym wywiązywaniu się z zadań opiekuńczych i  

             wychowawczych przez:

 1. a) organizowanie treningów i warsztatów rozwijających umiejętności rodzicielskie,       
 2. b) zapewnienie poradnictwa i konsultacji w rozwiązywaniu trudności związanych z  wychowaniem dziecka;
 • 2) doskonalenie form komunikacji pomiędzy szkołą a rodzinami uczniów poprzez:
  1. a) organizowanie spotkań grupowych i indywidualnych z rodzicami,
  2. b) organizowanie rodzinnych konkursów,
  3. c) przekazywanie informacji przez korespondencję, e- dziennik, e-maile,   telefonicznie, stronę www, inne materiały informacyjne,
 • 3) dostarczanie rodzicom wiedzy, umiejętności i pomysłów na pomoc dzieciom w 

                 nauce przez:

 1. a) zadawanie interaktywnych zadań domowych,
 2. b) edukację na temat procesów poznawczych dzieci, instruktaż pomagania dziecku w  nauce;
 • 4) pozyskiwanie i rozwijanie pomocy rodziców w realizacji zadań szkoły przez:
  1. a) zachęcanie do działań w formie wolontariatu,
  2. b) inspirowanie rodziców do działania,
  3. c) wspieranie inicjatyw rodziców,
  4. d) wskazywanie obszarów działania,
  5. e) upowszechnianie i nagradzanie dokonań rodziców;
 • 5) włączanie rodziców w zarządzanie szkołą, poprzez angażowanie do prac Rady

             Rodziców, zespołów, które biorą udział w podejmowaniu ważnych dla szkoły

              decyzji;  

 • 6) koordynowanie działań szkolnych, rodzicielskich i społeczności lokalnej w zakresie  

             rozwiązywania problemów dzieci przez:

 1. a) ustalanie form pomocy,
 2. b) pozyskiwanie środków finansowych,
 3. c) zapewnianie ciągłości opieki nad dzieckiem,
 4. d) angażowanie uczniów z życie lokalnej społeczności.

 

 • 25  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Szkoła posługuje się następującymi pieczęciami:
 1. a) pieczątką podłużną o treści:

                        Szkoła Podstawowa Nr 36

 1. Czołgistów 12  tel. 290 – 95 – 87, 294 – 77 - 05
  • 41-216 Sosnowiec

 

 1. b) pieczęcią okrągłą dużą o treści

godło państwowe w środku i napis w otoku:

Szkoła Podstawowa nr 36

              W Sosnowcu

 

 1. c) pieczęcią okrągłą małą o treści:

 godło państwowe w środku i napis w otoku:

     Szkoła Podstawowa nr 36

                 W Sosnowcu