• 17  ZADANIA ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA   UCZNIOM W CZASIE ZAJĘĆ  ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ.

 

 1. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
 •  Sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów (stan szyb w oknach, instalacji elektrycznej, mebli szkolnych itp.);
 •  W trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki;
 •  W trakcie przerw aktywnie pełni dyżur według ustalonego regulaminu iharmonogramu;
 •  Zapoznał się i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe;
 • Wycieczki oraz wyjścia poza teren szkoły organizuje z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa uczniów określonych w przepisach szczegółowych;
 1. Dyrektor szkoły zapewnia bezpieczeństwo na terenie wokół szkoły i placówki;
 • Wyposażenie szkoły posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty;
 • Plan zajęć dydaktyczno – wychowawczych uwzględnia zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Plany ewakuacji są umieszczone w widocznych miejscach a drogi ewakuacyjne oznaczone są w sposób wyraźny i trwały;
 • Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków, omawia z pracownikami
  ich przyczyny oraz ustala środki niezbędne do zapobiegania im;

 

 

 • 18 SPOSÓB I FORMY WYKONYWANIA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPEWNIENIEM BEZPIECZEŃSTWA UCZNIOM W CZASIE ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ DOSTOSOWANE DO WIEKU I POTRZEB UCZNIÓW ORAZ WARUNKÓW ŚRODOWISKOWYCH.

 

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy Szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią. Szkoła zapewnia ponadto dzieciom i uczniom ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej;
 2. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez: 
 • Systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 •  Systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
 • Uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im;
 • Sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 • Reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 •  Zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 • Niezwłocznie zawiadamianie dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów;
 • W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.
 1. Szkoła jest obiektem monitorowanym całodobowo (na zewnątrz i wewnątrz),
 2. Szkoła na stałe współpracuje z policją i strażą miejską,
 3. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych – na pisemny wniosek rodziców, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze szkoły,
 4. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich,
 5. Zasady sprawowania opieki nad dziećmi i uczniami przebywającymi w Szkole i podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych określają obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa, higieny pracy      i nauki, a w szczególności:
 • Podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci i uczniów odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, a także sprawujący opiekę;
 • W pracowniach o zwiększonym ryzyku (fizyka, chemia, zajęcia techniczne, informatyka) każdy prowadzący zajęcia musi dbać o:
 1.  Wyłączenie napięcia prądu elektrycznego ze stanowisk uczniowskich w pracowniach informatycznych;
 2.  Kontrolowanie czy gaśnica znajduje się na właściwym miejscu;
 3.  Uniemożliwienie uczniom dostępu do substancji toksycznych;
 4. Opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni, a w nim zasady bezpieczeństwa i każdorazowo na początku roku szkolnego zapoznaje z nim uczniów, regulamin jest wywieszony w pracowni w widocznym miejscu;
 • W sali gimnastycznej i na boiskach należy każdorazowo sprawdzić sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, zadbać o sprawną organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów;
 • W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciel dyżurujący musi zapobiegać niebezpiecznym zachowaniom, dyżur musi być pełniony aktywnie;
 • W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego, dyżur jest pełniony przez innego, wyznaczonego nauczyciela zastępującego;
 1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
 •  Nauczyciel lub prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
 •  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo podczas trwania wycieczek szkolnych organizowanych przez szkołę ponosi kierownik wycieczki i opiekunowie zgodnie z zasadami ujętymi w odrębnych przepisach;
 •  Nauczyciel pełni dyżur na zasadach organizacyjno – porządkowych ustalonych przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną zgodnie z zasadami BHP;
 •  Wychowawcy klas I Szkoły Podstawowej mają obowiązek zapoznania uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami i procedurami dotyczącymi ucznia;
 • Szkoła wyposaża szkolne komputery w programy blokujące treści internetowe, które mogłyby mieć szkodliwy wpływ na rozwój uczniów, odpowiednie zabezpieczenia są wprowadzane i aktualizowane przez nauczyciela informatyki;
 •  Szkoła przygotowuje uczniów do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wyposaża ich w kompetencje potrzebne do korzystania z różnych  cyfrowych zasobów informacyjnych, wyszukiwania i krytycznej analizy informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej, w tym nawiązywania i utrzymywania opartych na wzajemnym szacunku relacji z innymi użytkownikami sieci;
 •  Szkoła upowszechnia wśród dzieci i młodzieży wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz sytuacji nadzwyczajnych;

 

 • 19 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA     WEWNĄTRZSZKOLNEGO UCZNIÓW.

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
 • informowanie uczniów o poziomie osiągnięć edukacyjnych i ich zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
 • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju
 • motywowania ucznia do dalszych postępów w nauce
  i zachowaniu;
 •  monitorowanie bieżącej pracy ucznia;
 • dostarczenie rodzicom ( prawnym opiekunom ) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej
 • zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 •  formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole;
 •  ustalanie kryteriów zachowania;
 •  ustalanie ocen bieżących i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;
 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

Postanowienia ogólne

 1. Ustala się podział roku szkolnego na dwa semestry
 2. I – szy semestr kończy się w trzeci piątek po pierwszym poniedziałku stycznia w latach gdy ferie zimowe rozpoczynają się w ostatnim tygodniu stycznia lub w lutym i w drugi lub trzeci piątek gdy ferie rozpoczynają się w połowie stycznia.
 3. Termin klasyfikacji śródrocznej ustala się na styczeń, końcoworocznej - na czerwiec,
 4. Wewnątrzszkolny system oceniania podlega monitorowaniu i semestralnym  modyfikacjom
 1. Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 • zachowanie ucznia;
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
 • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
 • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. W ocenianiu obowiązują zasady:
 •  zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców (opiekunów prawnych);
 •  zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie;
 •  ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
 •  zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
 • zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
 •  zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
 •  zasada otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.
 1. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców  

           (prawnych opiekunów) o:

 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych  i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
 1. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich  

 rodziców o:

 • warunkach i sposobie oraz kryteriach zachowania;
 • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

Kryteria oceniania zachowania uczniów i sposobu ustalania śródrocznej
i rocznej oceny z zachowania

TRYB OCENIANIA ZACHOWANIA

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 1. Ocenianie zachowania następuje dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
 1. na końcu pierwszego semestru – obejmuje zachowanie w tym semestrze,
 2. na końcu roku szkolnego – obejmuje zachowanie w całym roku szkolnym z uwzględnieniem postępów.
 1. Oceny dokonuje wychowawca klasy w porozumieniu z innymi nauczycielami i zespołem uczniowskim.

SKALA OCEN ZACHOWANIA

     1. W ocenie zachowania stosuje się skalę ocen:

  • - wzorowe
  • - bardzo dobre
  • - dobre
  • - poprawne
  • - nieodpowiednie
  • - naganne

     2. Przy ustalaniu oceny zachowania należy uwzględnić w szczególności: 

 • funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym,
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych. 
 • napoczątku semestru uczeń otrzymuje 100 pkt. kredytu, którą to ilość może zmniejszyć lub powiększyć, uzyskując odpowiednio punkty dodatnie i ujemne.
 • zachowanie poprawne jest oceną wyjściową.
 • przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

Tryb ustalania oceny z zachowania

 1. Ocena z zachowania ucznia jest opinią szkoły o wypełnianiu przez ucznia podstawowych obowiązków szkolnych, jego frekwencji, kulturze osobistej, stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych osób oraz zaangażowania w życie wspólnoty szkolnej, a także jego postawie wobec negatywnych zachowań i nałogów.
 2. Ocena z zachowania jest wynikiem systematycznego cząstkowego oceniania zachowania ucznia w systemie punktowym w ciągu całego semestru i roku szkolnego. Punkty przyznawane za poszczególne elementy postawy uczniowskiej w sposób jawny mają na celu zarówno bieżącą kontrolę postawy ucznia, jak i obiektywne i sprawiedliwe ustalenie oceny końcowej.
 3. Ocenę ustala wychowawca klasy na podstawie Regulaminu wystawiania ocen z zachowania po wcześniejszym zasięgnięciu opinii nauczycieli
  i innych osób w środowisku szkolnym. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
 4. Wychowawca zobowiązany jest poinformować ucznia o liczbie punktów
  i proponowanej ocenie.
 5. Każdy wychowawca zobowiązany jest do założenia zeszytu i dołączenia do niego punktacji.
 6. Klasowy zeszyt wychowawczy znajduje się w dzienniku lekcyjnym.
 7. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia o zachowaniu uczniów nauczyciele
  i pracownicy Szkoły zobowiązani są odnotować w klasowym zeszycie wychowawczym lub zgłosić osobiście wychowawcy. Dopuszcza się pełną formę zapisu uwagi lub wersję skróconą, tj. numer, pod którym dane zachowanie umieszczone jest w tabeli.
 8. Zapisy muszą być numerowane i datowane.
 9. Uczeń ma prawo do upomnienia się o wpis uwagi świadczącej o jego zaangażowaniu.
 10. Uczeń ma prawo do wglądu w zapisy na jego temat, ale jedynie
  w obecności nauczyciela.
 11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca, po konsultacji z dyrektorem szkoły, ma prawo do uchylenia wpisu dokonanego przez innego nauczyciela.
 12. Uczeń, który otrzyma naganę dyrektora szkoły, otrzymuje naganną ocenę z zachowania bez prawa odwołania.
 13. Uczeń nie może otrzymać oceny wzorowej, jeżeli uczestniczył w ucieczkach z pojedynczych lekcji oraz w ucieczkach zbiorowych z zajęć szkolnych.
 14. W przypadkach popadania w konflikt z prawem( interwencja policji, straży miejskiej itp.) uczeń otrzymuje ocenę naganną bez względu na liczbę uzyskanych punktów.
 15. W szczególnych przypadkach nie przewidzianych niniejszym regulaminem Rada Pedagogiczna może zmienić ocenę ucznia
  w głosowaniu jawnym.
 16. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie wpływu na:
 1. a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 2. b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
  z zastrzeżeniem ustępu 18 i 19.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna  z zachowania jest  ostateczna.
 4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do   klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,  któremu po raz  drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę  klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
 6. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i   rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie  uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

Szczegółowy regulamin punktowy

Zachowanie wyjściowe: POPRAWNE

Uczeń otrzymuje kredyt  100  pkt.

 

 1. Uczeń uzyskuje punkty dodatnie za:
 1. udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych wojewódzkich i ogólnopolskich

-          I etap

-          II etap

-          III etap

10 pkt

20 pkt.

40 pkt.

 1. udział w innych konkursach:

-            wewnątrzszkolnych 

-            pozaszkolnych

  5 pkt. za każdy+ punkty za miejsca: I – 15pkt, II-10 pkt, III- 5 pkt

10 pkt. za każdy + punkty za miejsca :

I – 20 pkt, II- 15 pkt, III – 10 pkt.

 1. udział w zawodach sportowych:

-          wewnątrzszkolnych

-          międzyszkolnych, miejskich, rejonowych

   5 pkt. za każdy

10 pkt. za każdy

 indywidualne – I - 20 pkt

                          II -15 pkt

                          III – 10 pkt

Zespołowe  - analogicznie- 15, 10 i 5 pkt.

 1. organizowanie uroczystości szkolnych

(apele, akademie, zajęcia pozalekcyjne, SKS, chór, itp.)

2 - 10 pkt. za każde

 1. praca na rzecz szkoły :

a)    zbiórki surowców wtórnych (za każdy rodzaj)

b)    dodatkowe prace zlecone  przez nauczyciela,

c)    prace  wynikające z potrzeb szkoły

d)   praca na rzecz biblioteki lub świetlicy,

e)    przekazywanie książek lub podręczników do biblioteki.

10 pkt. jednorazowo

 5  pkt jednorazowo         

do 10 pkt

do 10 pkt

do 10 pkt

 1. efektywna praca w Samorządzie Uczniowskim, klubach, organizacjach szkolnych

15  pkt.

 1. efektywna praca na rzecz klasy:

              samorząd, imprezy klasowe

              gazetka, kwiaty , porządki

10 pkt.

 5 pkt.

 1. udokumentowana pomoc koleżeńska,

okazjonalna 2 pkt

systematyczna 10 pkt.

 1. wysoka frekwencja:

-          90 - 94 %

-          95 - 100 %

10 pkt.

20 pkt.

 1. wysoka kultura osobista:

-        kulturalny język,

-        stosunek do  osób dorosłych i rówieśników,mundurek szkolny,

-        strój szkolny odpowiedni  do sytuacji, schludny,             

niewyzywający wygląd, brak makijażu itp.

20 pkt na smestr

 1. stosunek do obowiązków szkolnych:

-        punktualność,

-        przygotowanie do lekcji,

-        wykorzystywanie własnych możliwości,

-        pracowitość,

-        obowiązkowość,

-        aktywność,

-        systematyczne noszenie obuwia zmiennego.

10    pkt na semestr

 1. przeciwstawianie się przejawom wulgarności i brutalności

 20 pkt na semestr

 1. pochwała na forum klasy lub szkoły

-          dyrektora szkoły,

-          wychowawcy lub nauczyciela

20 pkt. za każdą

10 pkt. za każdą

 1. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne i kolegów

5 pkt. jednorazowo

 1. Uczeń uzyskuje punkty ujemne za:

1.      brak stroju szkolnego i  obuwia zmiennego

5 pkt. każdorazowo

2.      rozmowy podczas lekcji utrudniające prowadzenie zajęć edukacyjnych

5 pkt. jednorazowo

5 –20 pkt.za kolejne

3.      używanie podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

10 pkt. każdorazowo

4.      zaśmiecanie otoczenia

5 pkt. każdorazowo

5.      samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie przerw lub lekcji

5 pkt. jednorazowo

10 pkt za kolejne

6.      niewypełnianie obowiązków dyżurnego

2  pkt. każdorazowo

7.      niestosowne reprezentowanie szkoły podczas pozaszkolnych konkursów, zawodów, itp. oraz podczas wyjść do teatru, kina, muzeum, wycieczek

10 -50 pkt. każdorazowo

8.      każdą opuszczoną i nieusprawiedliwioną godzinę lekcyjną

2 pkt.

9.      spóźnienie na każdą  lekcję

1 pkt.

10.  ucieczkę z lekcji

5pkt. za każdą

11.  sfałszowanie podpisu, oceny lub zwolnienia

20 pkt. każdorazowo

12.  udowodnione wagary

20 pkt. za każdy dzień

13.  niszczenie dokumentacji szkolnej, mienia szkolnego oraz rzeczy innych osób

20 pkt. każdorazowo

14.  niewykonanie polecenia nauczyciela, dyrektora, pracownika szkoły

2-10 pkt. każdorazowo

15.  aroganckie odzywanie się do nauczyciela, dyrektora, pracownika szkoły

20 pkt. każdorazowo

16.  ubliżanie kolegom

10 pkt. każdorazowo

17.  używanie wulgarnego słownictwa

5 pkt. każdorazowo

18.   farbowanie włosów

        stosowanie makijażu  malowanie     

              paznokci, itp.

10 pkt. każdorazowo

  5 pkt.

19.  niezwrócenie książek i podręczników do biblioteki w wyznaczonym  terminie

10 pkt. za każdą książkę

20.  niestosowne i wyzywające zachowanie się, wykraczanie poza ogólnie przyjęte normy estetyczne, emocjonalne i moralne (manifestowanie swoich uczuć, emocji, itp.)

5 pkt. każdorazowo

21.  manifestowanie strojem i zachowaniem przynależności do subkultur  młodzieżowych

15 pkt. każdorazowo

22.  wyłudzanie pieniędzy

20 pkt. każdorazowo

23.  bójki uczniowskie

10 - 20 pkt. każdorazowo

24.  bierny udział w bójkach lub podżeganie

5 -10 pkt. każdorazowo

25.  przynoszenie niebezpiecznych przedmiotów lub szkodliwych substancji

20 pkt. każdorazowo

26.  palenie papierosów (również za towarzyszenie palącemu)

20 pkt. każdorazowo    

27.  picie alkoholu lub bycie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu

50 pkt. każdorazowo

28.  zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków

50 pkt. każdorazowo

29.  kradzież udowodniona

50 pkt. każdorazowo

30.  zorganizowaną przemoc (również uczestnictwo bierne)

50 pkt. każdorazowo

31.  ściąganie podczas sprawdzianu

5 pkt. każdorazowo

32.  podpowiadanie w czasie odpowiedzi ustnej

5 pkt. każdorazowo

33.  inne wykroczenia- każdorazowe złamanie zakazu

5 - 20 pkt.

 

 

SKALA OCEN

Poniżej   40 pkt.

- naganne

40-79 pkt.

- nieodpowiednie

80-119pkt.

- poprawne

120-159 pkt.

- dobre

160-200 pkt.

- bardzo dobre

Powyżej j200 pkt.

- wzorowe

                              

OCENA  ZACHOWANIA  DLA  UCZNIÓW  REALIZUJĄCYCH

PROJEKT  EDUKACYJNY

Tryb ustalania oceny jest zgodny z ogólnymi ustaleniami, a ponadto:

 • do ogólnej skali dodajemy punkty za realizacje projektu,
 • uczeń może uzyskać za realizację projektu  maksymalnie – 20 punktów.

 

Ocena zachowania

Skala wg. regulaminu

Skala wg. projektu

naganne

Poniżej  40 pkt.

4 - 0  pkt.

nieodpowiednie

40 - 79 pkt.

7 - 5 pkt.

 poprawne

80 - 119pkt.

11 - 8 pkt.

 dobre

120 - 159 pkt.

15 - 12 pkt.

bardzo dobre

160 - 200 pkt.

16 - 18 pkt.

 wzorowe

Powyżej 200 pkt.

20 - 19 pkt.

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN PUNKTOWY PROJEKTU

 1. Wybór tematu, ustalenie zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej
 1. a) wybór tematu projektu:
 • samodzielny, 2p
 • przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela 1p
 • przy znacznej pomocy nauczyciela - 0p
 1. b) ustalenie zagadnień istotnych dla wykonania pracy projektowej
 • samodzielny, 2p
 • przy wykorzystaniu sugestii nauczyciela 1p
 • przy znacznej pomocy nauczyciela - 0p
 1. Planowanie pracy - podział zadań w grupie
 1. a) podział pracy w grupie:
 • samodzielny - 2 p
 • z wykorzystaniem sugestii nauczyciela - 1 p
 • przy pomocy nauczyciela - 0 p

                                                                                       

 1. b) podział pracy ze względu na dobór zadań:     
 • równomierny i zgodny z predyspozycjami uczniów - 2 p
 • nierównomierny, ale zgodny z predyspozycjami uczniów, - 1 p
 • przypadkowy - 0 p

 

 1. Trafność wyboru informacji:
 • trafne i różnorodne - 3 p
 • trafne, ale mało zróżnicowane  - 2p
 • trafne, ale podstawowe - 1p
 • nietrafne -0p
 1. Praca w zespole:
 • przyjęcie funkcji lidera w zespole, motywowanie  innych do pracy- 3p
 • czynne współuczestniczenie w pracach zespołu - 2p
 • wykonywanie przydzielonych zadań - 1p
 • hamowanie pracy zespołu - 0p
 1. Wykonywanie zaplanowanych zadań:
 • wykazywanie wysokiego stopnia kreatywności i inicjatywy - 2p
 • wykazywanie kreatywności i inicjatywy w niektórych elementach

    prac projektowych - 1p

 • odtwórcze podejście do wykonywanych zadań - 0p
 1. Terminowość:
 • wszystkie prace wykonywane w zaplanowanym terminie - 2p
 • drobne odstępstwa od harmonogramu prac - 1p
 • prace wykonywane nieterminowo - 0p
 1. Dokonanie samooceny:
 • trafna samoocena - 2p
 • kłopoty z dokonaniem samooceny - 1p
 • nie potrafi dokonać samooceny - 0p

Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ( semestralnych ) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Nauczyciel  formułuje szczegółowe wymagania edukacyjne  niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z nauczanego przedmiotu wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania.
 2. Nauczyciel, ustala na początku każdego semestru obowiązujące formy oceniania i ich ilość, wynikające ze specyfiki przedmiotu i jego wymiaru godzin. Przyjmuje się minimalną ilość ocen równą ilości godzin w tygodniu plus 1    (nie mniej niż trzy). Ustalone dla każdego przedmiotu pensum musi być respektowane przez wszystkich nauczycieli danego przedmiotu, co nie wyklucza wprowadzenia dodatkowych składników oceniania przez poszczególnych nauczycieli.
 3. Nauczyciele w ciągu pierwszych 15 dni każdego semestru informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów o wymaganiach edukacyjnych realizowanego przez siebie programu oraz o sposobach i częstotliwości sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ( semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych
  i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Fakt  ten odnotowują w dziennikach lekcyjnych.
 4. Wystawiając ocenę należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia.
 5. Na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych           i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
  lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 6. Przy wystawianiu stopnia nauczyciel kieruje się następującymi kryteriami ogólnymi:
 7.  zakresem i jakością wiadomości ucznia,
 8. rozumieniem materiału nauczanego,
 9.  posługiwaniem się i operowaniem nabytymi  wiadomościami i umiejętnościami,
 10.  kulturą przekazywania wiadomości,
 11.  przy wystawianiu stopnia z w-f, muzyki, plastyki  i techniki należy
  w szczególności brać pod uwagę  wysiłek ucznia, wywiązywanie się z obowiązków  wynikających ze specyfiki tych przedmiotów,
 12. ocena semestralna i końcoworoczna nie może być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

 

Ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 3. Wprowadza się odrębne zasady i kryteria oceniania w klasach I – III , IV – VIII i oddziałów Gimnazjum.

Wewnątrzszkolny system oceniania określa warunki i sposób oceniania uczniów klas 1-3 w Szkole Podstawowej nr 36 im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

 

WSO ma na celu:

Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

Udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

Motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ogólne założenia

 

 • Przez wewnątrzszkolną ocenę osiągnięć edukacyjnych ucznia rozumie się rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia umiejętności i wiadomości w relacji do wymagań stawianych          mu podstawą programową.
 •  Ocenianiu podlega zarówno postęp edukacyjny ucznia jak i jego zachowanie.
 • Z początkiem każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez niego programu zgodnego z podstawą programową.
 • Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających
  z podstawy programowej i o zasadach oceniania.
 • W pierwszych tygodniach nauki na etapie kształcenia zintegrowanego dopuszcza się pisanie i kreślenie wzorów literopodobnych ołówkiem,
   a następnie piórem lub długopisem.
 • W semestrze drugim klasy trzeciej jeśli pismo ucznia jest kształtne, czytelne i proporcjonalne, może on pisać w zeszycie w jedną linię.
 1. Funkcje oceny opisowej

Ocena opisowa spełnia funkcję:

 •  Informacyjną – mówi, co dziecku udało się poznać, zrozumieć, opanować, nauczyć; jakie zdobyło umiejętności, co już potrafi, jak kontroluje to, co robi; jaki był wkład jego pracy, i jaki jest obecnie; na co zasługuje?
 • Motywacyjną – zachęca do podejmowania dalszego wysiłku, stwarza nadzieję na osiąganie sukcesu, dodaje wiary w możliwości dziecka – wzmacnia je, budzi zaufanie do zdobywania wiedzy i umiejętności, wskazuje                   na możliwości dokonania zmian w postępowaniu.
 • Diagnostyczną – wskazuje, co do tej pory dziecko ma opanowało, co już robi dobrze, nad czym musi popracować, co powinno zmienić, czego zaniechać.
 1. Cele oceny opisowej

Ocena opisowa :

 • Informuje ucznia o tym, co już umie, nad czym musi jeszcze popracować, aby osiągnąć jak najwyższy poziom.
 •  Uwzględnia możliwości dziecka, bierze pod uwagę wkład pracy oraz wysiłek, jaki ono włożyło w wykonanie zadania edukacyjnego.
 •  Umożliwia uczniom samodzielne planowanie własnego rozwoju.
 • Pozytywnie motywuje dzieci, zachęca do dalszej pracy, uświadamia,
  że wysiłek się opłaca. Uwzględnia postęp jaki się w dziecku dokonał.
 • Dostarcza rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o sukcesach i trudnościach uczniów w nauce.
 1. Założenia szczegółowe

 

 • W kształceniu zintegrowanym nauczyciel dokonuje oceny pracy dziecka na bieżąco podczas działań edukacyjnych, udzielając ustnych lub pisemnych informacji, oraz zapisując je w „ Kartach obserwacji ucznia”, które otrzymują rodzice na zebraniach (karty obserwacji przyjmują różną postać).
 • Na zakończenie roku szkolnego nauczyciel dokonuje oceny opisowej końcoworocznej ucznia, która określa jego aktualny i rzeczywisty stan wiedzy i umiejętności bez dalszych wskazań.
 •  Ocena opisowa końcoworoczna wynika bezpośrednio z cząstkowych ocen wspomagających, uzyskanych przez ucznia w ciągu całego roku.
 •  Na wspomagające oceny cząstkowe składają się następujące elementy pracy ucznia: aktywność i zaangażowanie, samodzielność i kreatywność, zainteresowanie, czytanie, mówienie, pisanie, kartkówki sprawdzające bieżące postępy i umiejętności ucznia, comiesięczne sprawdziany osiągnięć edukacyjnych przeprowadzane zgodnie z podstawą programową danej klasy, pisanie z pamięci i ze słuchu przeprowadzone po utrwaleniu określonych umiejętności, samodzielne prace pisemne, prace domowe ucznia.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) o postępach edukacyjnych i zachowaniu swojego dziecka informowani są w trakcie zebrań rodzicielskich, które odbywają się według harmonogramu ustalonego przez dyrekcję szkoły.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

     1. Dokonując oceny osiągnięć edukacyjnych i umiejętności ucznia ustala się następujący sposób oceniania:

  • Wspaniale (w) – poziom bardzo wysoki, uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia.
  • Bardzo dobrze (bd) – poziom wysoki: uczeń biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, doskonale radzi sobie w nowych sytuacjach, proponuje śmiałe i twórcze rozwiązania problemów i zadań.
  • Dobrze (db) – poziom średni: uczeń dobrze opanował zdecydowaną większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania, pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości                 w typowych sytuacjach, rozwiązuje
   w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić.
  • Wystarczająco (wys) – poziom zadowalający: uczeń w stopniu wystarczającym opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, samodzielnie rozwiązuje łatwe zadania, a problemy    o średnim stopniu trudności, i zadania nietypowe z pomocą, i pod kierunkiem nauczyciela.
  • Bardzo słabo (bs) – poziom niski: uczeń bardzo słabo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania, wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela w swoich działaniach, i w rozwiązywaniu zadań. Posiada poważne braki w wiedzy.
  • Musisz popracować (mp) – poziom bardzo niski: uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem, wymaga stałego wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela, nie jest w stanie nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania
   o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, demonstruje niechęć do podnoszenia jakości swojej pracy.

     2.  Końcoworoczne oceny z języka obcego nowożytnego są ocenami opisowymi. Cząstkowe podlegają ocenie zgodnie z wyżej opisaną skalą oceniania osiągnięć edukacyjnych.                     

     3. Ocena z religii jest oceną w skali: celujący,                             bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny.

     4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, muzyki, plastyki, techniki w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

     5. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

     6. W zależności od istniejących w szkole warunków (np. zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna itp.) zapewnia się pomoc uczniowi, gdy zachodzi taka potrzeba.

     7. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz wytwory artystyczne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na zasadach określonych                   przez nauczyciela.

 1. Ocenianie zachowania uczniów

1) W ocenie opisowej zachowania ucznia należy uwzględnić:

 1.  kulturę osobistą oraz godne zachowanie się w szkole i poza nią,
 2.  aktywność i stosunek do obowiązków szkolnych,
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły,
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 6. okazywanie szacunku innym osobom,
 7.  respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
 8. reprezentowanie szkoły na forum miasta i województwa poprzez uczestnictwo w konkursach o różnym zasięgu.
 • 2) Oceny zachowania ucznia dokonuje się na bieżąco słownie .
 1. Roczne podsumowanie pracy uczniów

          1) Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z poszczególnych edukacji oraz zachowania.

          2) Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania są ocenami opisowymi.

 

 

Ocenianie w klasach IV – VIII  i oddziałach Gimnazjum

 1. Poziom opanowania wiedzy i umiejętności z poszczególnych przedmiotów w klasach IV – VIII  i oddziałach Gimnazjum określonych programem nauczania ocenia się w stopniach semestralnych
  wg następującej skali:

Stopień

Skrót literowy

Ocena cyfrowa

celujący

 

bardzo dobry

 

dobry

 

dostateczny

 

dopuszczający

 

niedostateczny

cel

 

bdb

 

db

 

dst

 

dop

 

ndst

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 1. Ocenę końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel przedmiotu, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
 2. Wystawiając ocenę należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne.
 1. Ocenianie bieżące w klasach IV – VIII i oddziałach Gimnazjum z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali :
 1.  stopień celujący – 6
 2. stopień bardzo dobry – 5
 3. stopień dobry – 4
 4.  stopień dostateczny – 3
 5.  stopień dopuszczający – 2
 6. stopień niedostateczny – 1

           dopuszczając stawianie „+” i „-‘ przy wyżej wymienionych ocenach

 1. Sposoby oceniania osiągnięć szkolnych:
 1. sprawdziany bieżące ustne i pisemne, trwające do 20  minut -
  z materiału trzech ostatnich lekcji,
 2.  sprawdziany pisemne lub dłuższe wypowiedzi ustne -
  po   zakończeniu działu; sprawdziany pisemne muszą być zapowiedziane z przynajmniej tygodniowym  wyprzedzeniem i wpisane do dziennika, są poprzedzone lekcją powtórzeniową,
 3.  uczeń może pisać tylko jeden z wymienionych  w punkcie b sprawdzian dziennie i tylko trzy  tygodniowo,
 4.  sprawdziany semestralne pisemne lub ustne - pod koniec   semestru, zapowiedziane co najmniej dwa tygodnie wcześniej, wpisane do dziennika i ewentualnie poprzedzone lekcją powtórzeniową,
 5.  pisemne formy sprawdzania wiedzy uczniów ( kartkówki, klasówki i wypracowania ) nauczyciel jest zobowiązany poprawić i przedstawić uczniom w ciągu dwóch tygodni. Prace te uczeń dostaje do wglądu. Rodzice ( prawni opiekunowie ) mają prawo wglądu do prac pisemnych na   zebraniach oraz konsultacjach.
 6. uczeń może pisać tylko jeden sprawdzian semestralny dziennie
   i tylko dwa tygodniowo,
 7.  w zależności od specyfiki przedmiotu dopuszcza się wykonanie przez ucznia pracy samodzielnej - referatu, projektu, pracy plastycznej, doświadczenia, modelu, pomocy naukowej itp.,
 8.  liczba sprawdzianów, wymienionych w punktach b
  i d nie może łącznie przekraczać trzech tygodniowo,
 9. oceny klasyfikacyjne powinny być wystawione na dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
 10. oceny klasyfikacyjne ustala nauczyciel danego przedmiotu, biorąc pod uwagę indywidualne możliwości ucznia,
 11. o warunkach podwyższania ocen semestralnych i końcoworocznych decyduje nauczyciel. 
 12. W okresie pierwszych dwóch tygodni pobytu w szkole uczniów klas IV i VIII w ramach oswajania się z obowiązującym modelem oceniania poddajemy ich sprawdzaniu osiągnięć, odnotowując w dzienniku tylko oceny zaakceptowane  przez ucznia. Zasada ta ograniczona do 1 tygodnia obowiązuje także uczniów nowo przyjętych do klas programowo wyższych.
 13. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Nieprzygotowania nie można zgłosić w przypadku zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów (z wyjątkiem usprawiedliwionej nieobecności trwającej co najmniej tydzień). Zgłoszenie przez ucznia nieprzygotowania po wywołaniu do odpowiedzi pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z aktywnego udziału w lekcji.
 14. Konsekwencje wynikające z niesamodzielnej pracy podczas sprawdzianów i innych form oceniania ustala nauczyciel przedmiotu i informuje o nich uczniów.
 15. Nauczyciel jest zobowiązany do oddania sprawdzonych i ocenionych prac w terminie do dwóch tygodni.
 16. Przy odpowiedziach wynikających z własnej inicjatywy ucznia ocenie podlegać powinien nie sam fakt przejawiania aktywności, lecz rodzaj zaprezentowanych tą drogą umiejętności.
 17. Oceny otrzymane po śródrocznej konferencji klasyfikacyjnej zalicza się na konto II półrocza.
 18. Uczeń może również otrzymać ocenę z przedmiotu lub przedmiotów objętych tematyką projektu edukacyjnego.
 19. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym zakończony publiczną prezentacją, ma wpływ na ocenę z zachowania tylko w danym roku szkolnym.
 20. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany wniosek rodziców ( opiekunów prawnych).
 21. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania projektuedukacyjnego i jego publicznej prezentacji na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających jego obecność w szkole ( np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje zdrowotne bądź losowe.

                                                                 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Uczeń ( jego rodzice, prawni opiekunowie ), który wyraża chęć uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, oceny z zachowania zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły przez złożenie podania w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji
  o przewidywanych ocenach. Podanie musi zawierać uzasadnienie tej decyzji.
 1. Dyrektor szkoły wyznacza termin sprawdzianu kontrolnego w formie testu. Test  ten sprawdza poziom opanowania przez ucznia wymagań edukacyjnych z danego przedmiotu na proponowaną przez ucznia ocenę. Warunkiem otrzymania tej oceny jest zaliczenie 90% wszystkich możliwych punktów z testu. Wynik testu może być negatywny lub pozytywny. W przypadku wyniku negatywnego pozostaje ocena przewidywana przez nauczyciela.
 1. a) W przypadku testu sprawdzającego z języka obcego, który składa się z części pisemnej i ustnej, uczeń może przystąpić do części ustnej jeżeli w części pisemnej otrzyma co najmniej 80% możliwych do uzyskania punktów. Uczeń otrzymuje pozytywny wynik testu, jeśli uzyska średnią z części pisemnej i ustnej nie mniejszą niż 90%.
 1. Termin przeprowadzenia testu ustala dyrektor szkoły . Nie może to być później niż na 1 dzień przed konferencją zatwierdzającą wyniki klasyfikacji.
 2. Sprawdzian kontrolny przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami ( prawnymi opiekunami).
 3. Test sprawdzający wiadomości i umiejętności z języków obcych ma formę pisemną i ustną, z przedmiotów: technologia informacyjna, informatyka, w-f – formę praktyczną, z pozostałych przedmiotów – tylko formę pisemną.
 4. Uczeń pisze test lub zdaje egzamin praktyczny w obecności dyrektora szkoły lub nauczyciela przez niego wyznaczonego. W przypadku języków obcych – część ustna odbywa się z udziałem wyznaczonego przez dyrektora nauczyciela.
 5. Uczeń lub jego rodzic ( prawny opiekun), który wyraża chęć uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
  z zachowania zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły przez złożenie podania, w którym uzasadniają swoją decyzję. Podanie musi być złożone w ciągu 2 dni od uzyskania informacji o przewidywanej ocenie. Do podania uczeń dołącza informację o proponowanych przez niego działaniach na rzecz wyższej oceny. W ustaleniach tych działań może poprosić o pomoc wychowawcę klasy.
 6. Zaproponowane przez ucznia sposoby działań, o których mowa
  w ust.7, opiniuje dyrektor.
 7. Decyzję o ewentualnym podwyższeniu oceny klasyfikacyjnej zachowania podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą i ewentualnie nauczycielem wskazanym przez ucznia.

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do szczególnych potrzeb uczniów i zwolnienia z niektórych zajęć.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej (publicznej i niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej i niepublicznej), dostosować wymagania edukacyjne,    do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych,
  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje  na podstawie tego orzeczenia.
 3. Zasady oceniania uczniów ze specyficznymi trudnościami
  w uczeniu się  i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

            Ocenianie uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

 1. odbywa się głównie na podstawie wypowiedzi ustnych,
  a ocenianie prac pisemnych na podstawie ich treści,
 2.  nauczyciel uwzględnia, przy ocenianiu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, różnorakie czynniki wpływające na jakość pracy i docenia włożony przez ucznia wysiłek, a nie tylko uzyskany  efekt,
 3.  nauczyciel uwzględnia  to,  że uczeń  z dysleksją , dysgrafią może mieć także trudności w  matematyce,
 4.  nauczyciel uwzględnia specyficzne trudności w uczeniu się również w nauce języków obcych,
 5.  nauczyciel uwzględnia w ocenianiu uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, trudności  dotyczące orientacji przestrzennej, między innymi  w posługiwaniu się mapą, w nauce geometrii, problemy ze  sporządzaniem
  i odczytywaniem wykresów,
 6. podczas wykonywania prac pisemnych przez ucznia
  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się nauczyciel  pozostawia  uczniowi więcej czasu na analizę wzrokowo - słuchową  i autokorektę,
 7.  nauczyciel uwzględnia trudności z koncentracją uwagi, pochopność działań  i pobieżność myślenia ucznia  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 8.  przy wystawianiu oceny z pracy pisemnej wykonanej przez ucznia  z dysgrafią  nauczyciel nie  ocenia  szaty graficznej pracy; praca może być  napisana drukowanymi literami, a praca domowa na komputerze,
 9. iprzy ocenianiu ucznia z dysleksją, dysortografią nauczyciel bierze pod uwagę znajomość zasad pisowni,
 10.  przy ocenianiu ucznia z dysleksją za znajomość lektury obowiązkowej nauczyciel ocenia ucznia ze znajomości wyznaczonych wcześniej fragmentów; ewentualnie ze znajomości nagrań audiowizualnych tej lektury,
 11.  nauczyciel ocenia ucznia z dyskalkulią za tok myślenia logicznego, za teoretyczną znajomość danych operacji matematycznych, za znajomość wzorów matematycznych, a nie za umiejętność ich wykorzystania,
 12. lprzy ocenianiu ucznia z dyskalkulią nauczyciel nie bierze pod uwagę pomyłek w obliczeniach, pozostawia więcej czasu na wykonanie zadań, na klasówce wyznacza uczniowi mniej zadań do wykonania, umożliwia korzystanie z dodatkowych pomocy,
 13. podczas zajęć edukacyjnych i sprawdzianów nauczyciel nie wymaga od ucznia z dyskalkulią stosowania metody wyznaczonej przez nauczyciela, pozwala mu przyjąć własną strategię rozwiązywania zadań.

 

 

Ocenianie uczniów niedowidzących:

 1. nauczyciel dostosowuje wymagania do wolniejszego tempa pracy i możliwości wzrokowych ucznia poprzez wydłużenie czasu pracy o 50% lub zmniejszenie ilości zadań do wykonania o 1/3,
 2. nauczyciel dostosowuje wielkość czcionki do potrzeb ucznia,
 3. nauczyciel może nie  oceniać staranności pisma ręcznego.

Oceniając uczniów niedosłyszących:

 1. nauczyciel może odpytywać ucznia często i z małych partii przerobionego materiału,
 2. w pracach pisemnych nauczyciel liberalniej ocenia za błędy  wynikające z niedosłuchu, biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje ucznia,
 3. nauczyciel pozostawia uczniowi niedosłyszącemu więcej  czasu na sformułowanie wypowiedzi lub wykonanie polecenia,
 4. nauczyciel uwzględnia trudności ucznia niedosłyszącego
  w budowaniu wypowiedzi wielozdaniowych.

    

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy
  w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia
  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii
  o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej,                        w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” lub „zwolniona”.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów ) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej
  ( publicznej i niepublicznej ) w tym poradni specjalistycznej
  ( publicznej i niepublicznej ), zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera, z nauki drugiego języka obcego.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie
  z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
  w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów

 1. Klasyfikowanie semestralne i końcoworoczne  w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym  w formie oceny opisowej.
 2. Oceny końcoworoczne i cząstkowe w klasach IV – VIII
  i oddziałach Gimnazjum  muszą być wyrażone w stopniach.
 3. Klasyfikacja śródroczna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.
 4. Roczne (śródroczne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali :
 5. a) stopień celujący – 6
 6. b) stopień bardzo dobry – 5
 7. c) stopień dobry – 4
 8. d) stopień dostateczny – 3
 9. e) stopień dopuszczający – 2
 10. f) stopień niedostateczny – 1

 

Kryterium

Poziom w stopniach

Poziom bardzo wysoki, uczeń biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w twórczym rozwiązywaniu problemów, proponuje rozwiązania nietypowe, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia. Prezentuje wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ, rozumienie uogólnień i związków między nimi, samodzielne i sprawne posługiwanie się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych, poprawny język i styl, swoboda w posługiwaniu się terminologią naukową,

 

 

6

Wyczerpujące opanowanie całego materiału programowego; wiadomości powiązane ze sobą w logiczny układ ; właściwe rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk, umiejętne wykorzystywanie wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela; poprawny język, styl, poprawne posługiwanie się terminologią naukową. 

 

 

 

 

5

Opanowanie materiału programowego; wiadomości powiązane związkami logicznymi; poprawne rozumienie uogólnień i związków między nimi oraz wyjaśnianie zjawisk z pomocą nauczyciela, stosowanie wiedzy w sytuacjach teoretycznych i praktycznych, poprawność językowa, podstawowe pojęcia i prawa ujmowane w terminach naukowych.

 

 

 

4

Zakres materiału programowego ograniczony do treści podstawowych z danego przedmiotu; wiadomości podstawowe połączone związkami logicznymi; dość poprawne rozumienie podstawowych uogólnień oraz wyjaśnianie ważniejszych zjawisk z pomocą nauczyciela, stosowanie wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy nauczyciela, niewielkie i nieliczne błędy, wiadomości przekazywane w języku zbliżonym do potocznego, mała kondensacja wypowiedzi.

 

 

 

 

3

Częściowe opanowanie podstawowego materiału programowego; wiadomości luźno zestawione, ograniczona umiejętność stosowania wiedzy nawet przy pomocy nauczyciela; liczne błędy, nieporadny styl, trudności w wysławianiu.

 

 

2

Rażący brak wiadomości programowych i więzi logicznej między wiadomościami; zupełny brak rozumienia uogólnień oraz kompletna nieumiejętność wyjaśniania zjawisk; zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy; bardzo liczne i poważne błędy, rażąco nieporadny styl, duże trudności w wypowiadaniu się.

 

 

1

 1. Ocenę końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel przedmiotu, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
 2. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna  końcoworoczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia wynikający z niezależnych od ucznia okoliczności uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła stwarza uczniom szansę nadrobienia braków. Szansą dla ucznia mogą być:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- zajęcia pozalekcyjne z danego przedmiotu,

- zajęcia rewalidacyjne z zakresu : surdopedagogiki, tyflopedagogiki,   oligofrenopadagogiki

- konsultacje z nauczycielem przedmiotu celem uzyskania wskazówek lub wyjaśnień;

- wsparcie przez pedagoga i wychowawcę;

 1. Nauczyciel rozpoczyna procedurę oceniania po podaniu wymagań edukacyjnych i obowiązujących form oceniania oraz ich terminów
  w danym semestrze.
 2. Ocena  końcoworoczna  jest oceną za drugi semestr uwzględniającą ocenę wystawioną za pierwszy semestr.
 3. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w ciągu roku szkolnego.
 4. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna  z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 5. Zatwierdzenie ocen końcoworocznych odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w miesiącu  czerwcu.
 6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 7. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim
  w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń osiągnął po ustaleniu oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 8. Uczeń, który na koniec roku szkolnego otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 9. Termin przekazywania informacji o przewidywanych ocenach:
 1. a) na miesiąc przed wyznaczonym terminem rocznej rady klasyfikacyjnej uczeń i jego rodzice otrzymują informację
  o przewidywanych ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów i o nagannej ocenie z zachowania;
 2. b) rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia podpisem informacji
  o przewidywanej ocenie niedostatecznej i o ocenie nagannej;
 3. c) ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna  może być zmieniona tylko  w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej)stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej ( semestrze programowo wyższym ), szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełniania braków: dodatkowe zajęcia, dodatkowe prace, koła samopomocy koleżeńskiej.
 5. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję
  do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 6. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego.
 7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 16 albo  18 , nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 8. Decyzję o pozostawieniu ucznia wymienionego w punkcie 16
  na drugi rok w tej samej klasie, podejmuje w formie uchwały Rada Pedagogiczna, biorąc pod uwagę opinię wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców
  ( prawnych opiekunów ) ucznia. Wyrażenie zgody przez rodziców nie ma wpływu na uchwałę Rady Pedagogicznej, która to podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ostateczna.
 9. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole ustalono co najmniej dwa razy  z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 10. Uczeń, któremu ustalono po raz trzeci z rzędu naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
 11. Ocenę końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wystawia nauczyciel przedmiotu, a ocenę zachowania wychowawca klasy.
 12. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna końcowo roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.
 13. Wystawiając oceną należy uwzględnić indywidualne możliwości ucznia. Na podstawie orzeczenia lekarza lub poradni psychologiczno – pedagogicznej, nauczyciel ma obowiązek dostosować wymagania edukacyjne.
 14. Uczeń jest klasyfikowany dwa razy w ciągu roku szkolnego.
 15. Zatwierdzenie ocen końcoworocznych odbywa się na posiedzeniu Rady pedagogicznej w miesiącu  czerwcu.
 16. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli
  ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
  w szkolnym programie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z wyjątkiem ustępu pkt 23 i 24.( Zach)
 17. Uczniowi, który uczęszczał na religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 18. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 13 albo  15 , nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.
 19. Decyzję o pozostawieniu ucznia wymienionego w punkcie 13
  na drugi rok w tej samej klasie, podejmuje w formie uchwały Rada pedagogiczna, biorąc pod uwagę opinię wydaną przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia. Wyrażenie zgody przez rodziców nie ma wpływu na uchwałę Rady pedagogicznej, która to podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ostateczna.
 20. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia , któremu w danej szkole ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest postaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Podstawą wyrażenia zgody jest opinia przygotowana przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 1. a) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
 2. b) spełniający obowiązek nauki poza szkołą.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt b nie obejmuje wychowania fizycznego , techniki , plastyki, muzyki oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. W tym przypadku uczniowi nie ustala się oceny zachowania.
 2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej
  i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: technologia informacyjna, informatyka, wychowanie fizyczne, technika, muzyka i plastyka,
    z których egzamin ma formę zadań praktycznych.
 3. Czas trwania części pisemnej egzaminu wynosi 45 minut, czas trwania części ustnej 40 minut (20 minut na przygotowanie
  do odpowiedzi i 20 minut na odpowiedź ).
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia dyrektor szkoły
  z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.2, 3, 4 pkt a, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust.4 pkt b, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze jako przewodniczący komisji;
 2. b) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.4 pkt b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni –
  w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowi) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. a) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. , a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt b – skład komisji;
 2. b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
 3. c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
 4. d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik
  do arkusza ocen.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” .
 4. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 61 pkt 1.
 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 62 ust.1 i § 63.
 6.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

Egzamin poprawkowy

       

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej  uzyskał ocenę niedostateczną  z  jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych , może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2.  Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się  w ostatnim tygodniu ferii  letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły
 5. W skład komisji wchodzą:
 1. a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 3. c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust.5 pkt b, może być zwolniony
  z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 1. a) skład komisji;
 2. b) termin egzaminu poprawkowego;
 3. c) pytania egzaminacyjne;
 4. d) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację
  o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
  do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt 11
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej
  i gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Możliwości odwoływania się od ustalonej oceny rocznej

z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 2. b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:
 • 1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne
 • 2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
 1. a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji
 2. b) wychowawca klasy
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. d) pedagog,
 5. e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego
 6. f) przedstawiciel rady rodziców.
 1. Nauczyciel, o którym mowa jest w punkcie 4 I b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ustaleń w § 62.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • 1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych:
 1. a) skład komisji
 2. b) termin sprawdzianu
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustalona ocenę
  • 2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnych zachowania:
 5. a) skład komisji
 6. b) termin posiedzenia komisji
 7. c) wynik głosowania
 8. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w punkcie 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił
  do sprawdzianu, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. Przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
 2. Uczeń kończy szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę   zachowania.

Sprawdzian poziomu opanowania umiejętności i egzamin gimnazjalny

 1. W klasie trzeciej gimnazjum okręgowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją okręgową”,  przeprowadza ”,  –  egzamin gimnazjalny obejmujący część    humanistyczną ,  matematyczno – przyrodniczą i językową.
 2.  Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w formie pisemnej w terminie   wyznaczonym przez dyrektora  CKE.
 3. Czas trwania egzaminu gimnazjalnego wynosi 120 minut a części językowej 90 minut.
 4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu gimnazjalnego  w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb  psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub  poradni   specjalistycznej.
 5. W przypadku uczniów posiadających  orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. Opinia poradni powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny, nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.          
 7. Opinię poradni rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.
 8. Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się piszącymi egzamin  w oddzielnej sali, czas ten może być wydłużony nie więcej  niż o 50%.
 9. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na stan zdrowia. Podstawą jest zaświadczenie o stanie zdrowia, wydane   przez lekarza.
 10. Uczeń, który jest chory, w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego może korzystać ze sprzętu  medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę lub może zdawać egzamin w miejscu przebywania podczas choroby.
 11. Sposoby przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego   określają odrębne przepisy ustalane przez  dyrektora CKE.
 12. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
 13. Uczniowie zwolnieni z części  egzaminu gimnazjalnego uzyskują ze sprawdzianu lub tej części egzaminu najwyższy wynik.
 14. Uczniowie mogą być również zwolnieni z egzaminu na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Uczniów tych zwalnia dyrektor OKE.
 15. Wynik egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny i nie ma wpływu na ukończenie szkoły. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 16. Absolwent może, w terminie 2 dni od daty egzaminu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 17. Od roku szkolnego 2018/2019 w ostatniej klasie 8-letniej szkoły podstawowej będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty.
 18. W latach szkolnych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie z języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki.
 19. Od roku szkolnego 2021/2022 z przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden z przedmiotów do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii, historii.
 20. Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej. Przystąpienie do egzaminu będzie obowiązkowe, uzyskane wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły, natomiast będą stanowić jedno z kryteriów rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
 21. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, dotyczące m.in. warunków zwalniania uczniów z obowiązku przystąpienia do egzaminu, dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu, możliwości wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, będą analogiczne do rozwiązań funkcjonujących na obecnie przeprowadzanym egzaminie gimnazjalnym.