Logo Szkoły Pieczątka Aktualne

STATUT

Szkoły Podstawowej Nr 36w Sosnowcu

ul. Czołgistów  12

uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 28.11.2017r.

 

Podstawę prawną opracowania niniejszego statutu stanowią

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
 2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz.U z 2016 poz 1943 z poźn.zm.)
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.59).
 5. Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 poz.60).
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutów szkół i placówek (Dz.U. poz.703).
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu 11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 251).
 9. Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703).
 10. Rozporządzenie MEN z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2016 r. poz.1336).
 11. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz.649).
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478).
 14. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 24).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. (Dz.U. 2015 poz.452)
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270)
 17. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w wymagań wobec szkół (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214)
 18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,
 19. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118).
 20. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843).
 21. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113.
 22. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 23. Rozporządzenie MEN z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649).
 24. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz. 1616).
 25. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z późniejszymi zmianami  ( Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 - tekst jednolity).
 26. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245).

§ 1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła nosi nazwę : Szkoły Podstawowej Nr 36.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek nr 12 położony przy ulicy Czołgistów w Sosnowcu ( kod  pocztowy 41-216).
 3. Szkole nadano imię Stanisława Staszica.
 4. Organem prowadzącym niniejszą szkołę jest Gmina Sosnowiec.
 5. Szkoła Podstawowa nr 36 prowadzi 2 oddziały klas gimnazjum ( 2 klasy).   

§2  CELE SZKOŁY

Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają program wychowawczo- profilaktyczny zawierający zadania związane z kreowaniem zdrowego stylu życia, wprowadzaniem uczniów w reguły i organizację życia szkolnego, zapobieganiem zachowaniom agresywnym, profilaktyką uzależnień oraz szeroko rozumianą edukacją niezbędną do wyrobienia właściwych postaw i zachowań.

 1. Kształcenie i wychowanie służące rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;
 2. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju;
 3. Przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;
 4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji;
 5. Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 6. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 7. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
 8. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
 9. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 10. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
 11. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
 12. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
 13. Wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
 14. Wszechstronny rozwój osobowy uczniów przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
 15. Kształtowanie u uczniów postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
 16. Zachęcanie uczniów do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

§ 3   SPOSOBY REALIZOWANIA CELÓW SZKOŁY

1. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez wspólne przygotowywanie oprawy muzycznej i scenografii do uroczystości szkolnych o tematyce patriotycznej oraz wypływających z kalendarza imprez szkolnych;

2. Udział w kołach zainteresowań – koła plastyczne, muzyczne, teatralne. Kształtowanie umiejętności manualnych oraz sportowych poprzez udział w  warsztatach plastyczno – technicznych, zajęciach gimnastyczno – akrobatycznych.

3. Personalizację życia w rodzinie, grupie koleżeńskiej, szerszej społeczności poprzez angażowanie uczniów w akcje charytatywne – organizacja festynów rodzinnych i spotkań z okazji Dnia Rodziny, turniejów rodzinnych;

4. Organizacja i uczestnictwo w imprezach o tematyce związanej z krajami Europy i świata;

5. Angażowanie uczniów do wykonywania banerów, plakatów, pokazów z prezentacjami multimedialnymi;

6. Wpajanie zasad kultury życia codziennego,tolerancyjność wobec inności drugiego człowieka i umiejętność dokonywania wyborów zgodnych z normami moralnymi;

7. Dostrzeganie wartości i zagrożeń współczesnego świata;

8.Szanowanie tradycji, poznawanie własnego regionu, jego kultury, zwyczajów i obyczajów;

9. Rozpoznawanie wartości moralnych i ich hierarchizację na przykładzie sylwetki patrona szkoły;

§ 4   ZADANIA SZKOŁY

 1. Kształtowanie kompetencji językowych uczniów oraz dbanie o wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające komunikowanie się w języku polskim w sposób poprawny i zrozumiały;
 2. Stwarzanie uczniom warunków do: a) nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki, w tym logicznego i algorytmicznego myślenia, programowania, posługiwania się aplikacjami komputerowymi;, wyszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł; posługiwania się komputerem i podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej prezentacji w różnych postaciach;
 3. Wprowadzanie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich innych tekstów kultury;
 4. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie;
 5. Indywidualizowanie wspomagania rozwoju uczniów, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 6. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób;
 7. Ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej i stosowania profilaktyki;
 8. Dostosowanie nauczania do możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się uczniom ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
 9. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat;
 10. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu akceptacji i szacunku dla drugiego człowieka,
 11. Kształtowanie postaw szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju;
 12. Motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz rozwijanie zainteresowania ekologią;
 13. Przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
 14. Kształtowanie u uczniów kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych poprzez umożliwianie udziału w projektach zespołowych lub indywidualnych;
 15. Ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny;
 16. Podejmowanie działań związanych z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi;
 17. Udzielanie uczniom zdiagnozowanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zgodnie z ich potrzebami i zaleceniami;
 18. Udzielanie wsparcia rodzicom dziecka potrzebującego pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 19. Organizowanie opieki i pomocy uczniom niepełnosprawnym zgodnie z ich zdiagnozowanymi potrzebami;
 20. Udzielanie wsparcia rodzicom uczniów niepełnosprawnych zgodnie z ich potrzebami;
 21. Organizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego z zachowaniem szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa uczniów i wszystkich pracowników szkoły;

§ 5  SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY

 1. Realizowanie programów edukacyjnych na zajęciach lekcyjnych;
 2. Integrację wiedzy poprzez:
 • kształcenie zintegrowane w klasach 1-3,
 •  bloki przedmiotowe,
 1. Prowadzenie kół zainteresowań i przedmiotowych oraz innych zajęć pozalekcyjnych (np. zajęć rewalidacyjnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych, gimnastyki korekcyjnej, zajęć logopedycznych i innych);
 2. Prowadzenie lekcji religii  w szkole;
 3. Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, projektach przedmiotowych;
 4. Aranżowanie wyjść do biblioteki, miejsc kultury;
 5. Poszerzanie wiedzy i doświadczeń poprzez uczestnictwo w wycieczkach krajowych i zagranicznych, w tym miejsc pamięci narodowej;
 6. Prowadzenie zajęć wychowanie do życia w rodzinie;
 7. Pracę pedagoga szkolnego oraz psychologa wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, współpracą z Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Poradnią Zdrowia Psychicznego;
 8. Realizowanie programu profilaktyczno - wychowawczego dostosowanego do potrzeb rozwoju ucznia;
 9. Zapewnienie szczególnej opieki ze strony wychowawcy klasy, kolegów, szkolnej służby zdrowia oraz całej społeczności szkoły, współpracę z rodzicami dziecka niepełnosprawnego, umożliwienie indywidualnego toku nauki, rewalidacji dla uczniów z orzeczeniami kwalifikacyjnymi z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, indywidualny program nauczania;
 10. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, która opiera się na następujących zasadach:
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w szkole uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom;
 •  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
  i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie,
  w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym;
 •  Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
 1.  z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6.  ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7.  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8.  z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10.  z niepowodzeń edukacyjnych;
 11.  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 •  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły;
 • Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności pedagodzy  i doradca zawodowy, zwani dalej „specjalistami";
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1.  rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami";
 3.  placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami;
 5.  organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • Udzielanie uczniowi pomocy koordynuje wychowawca klasy, który we współpracy z nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym i specjalistami planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, proponuje formy, sposoby, okres udzielania pomocy oraz wymiar godzin realizacji poszczególnych form;
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  jest udzielana z inicjatywy:
 •  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
 • asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy,
 • pomocy nauczyciela;
 •  asystenta edukacji romskiej;
 •  kuratora sądowego;
 • asystenta rodziny;
 • pracownika socjalnego;
 •  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 •  higienistki szkolnej;
 •  nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem;
 • dyrektora szkoły;
 • rodziców ucznia;
 • ucznia;

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

 • z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,
  a także w formie:
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć
  o charakterze terapeutycznym;
 •  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – na podstawie opinii poradni wydanej w tej sprawie - dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły,
  ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie
  z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji oraz procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
 •  porad i konsultacji;
 • warsztatów.

12) Dyrektor szkoły ustala dla ucznia formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane; niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia. Ustalając dla ucznia formy pomocy i wymiar godzin oraz okres jej udzielania, dyrektor bierze pod uwagę kolejność zgłoszeń i wolne miejsca na zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej;

13) W przypadku, gdy z wniosków sformułowanych przez nauczyciel i specjalistów wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia;

14) W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte
w orzeczeniach lub opiniach;

15) W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w szkole jest zadaniem zespołu, w którego skład wchodzą nauczyciele uczący w danej klasie i specjaliści pracujący z uczniem. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin są uwzględniane w indywidualnym programie  edukacyjno – terapeutycznym (zgodnie z odrębnymi przepisami);

16) Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  prowadzą dokumentację dotyczącą udzielania uczniowi pomocy;

 

§ 6  ZADANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW ORAZ SPECJALISTÓW W  ZAKRESIE UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ:

 1. Rozpoznawanie indywidualne potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów;
 2. Określanie ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień;
 3. Rozpoznawanie przyczyn edukacyjnych niepowodzeń lub trudności
  w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły;
 4. Podejmowanie działań sprzyjających  rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
 5. Współpraca  z poradnią psychologiczno- pedagogiczną  w procesie diagnostycznym
  i postdiagnostycznym;
 6. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie
  u nich:
 •  trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I - III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań;
 •  szczególnych uzdolnień;
 • wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej z nimi pracy.
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną - niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy
  z uczniem i  informują o tym fakcie wychowawcy klasy;
 2. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
  specjaliści udzielający uczniom pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
 3. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi w ustalonych formach, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia;
 4. Zadania wychowawcy klasy związane z pomocą  psychologiczno - pedagogiczną:
 •  wychowawca informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem;
 • we współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;
 • proponuje  formy i okres udzielania uczniowi pomocy oraz wymiar godzin, informuje dyrektora szkoły o potrzebie objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno- pedagogiczną;
 •  współpracuje z rodzicami ucznia, z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, z poradnią psychologiczno - pedagogiczną lub w zależności od potrzeb, z innymi osobami wspierającymi ucznia;
 •  wspiera nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia;
 •  prowadzi dokumentację dotyczącą udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej; w przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno - pedagogiczną 
 • w szkole, wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 •  

§ 7 ORGANY SZKOŁY ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE, A TAKŻE SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI.

 1. Dyrektor Szkoły:

1) Jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym wszystkich pracowników szkoły;

2) Kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny;

4) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

5) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;

6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

7) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

8) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

9) W swojej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu;

10) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

11) Stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

12) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

13) Współpracuje z higienistką szkolną, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer pesel ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

14) Może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły, lecz nie dotyczy to ucznia objętego obowiązkiem szkolnym, w uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;

15) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

16) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

17) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej , w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;

18) Wstrzymuje wykonanie uchwał, rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa.

 1. Rada pedagogiczna

1) Zatwierdza plany pracy szkoły;

2) Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) Podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

4) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) Podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły;

7) Przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia na radzie pedagogicznej;

8) Występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole,

9) Ustala regulamin swojej działalności;

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) Organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) Projekt planu finansowego szkoły;

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

5) Nagrody godnego patrona w szkole podstawowej oraz primus inter pares w gimnazjum;

4. Rada rodziców:

1) Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów;

2) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności;

3) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

4) Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły;

5) Rada rodziców opiniuje program i  harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

6) Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

7) W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Fundusze, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców;

5. Samorząd Uczniowski klas I – III

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Działa on zgodnie z uchwalonym regulaminem, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Działalność samorządu uczniowskiego klas I – III ma na celu:

1) Inspirowanie najmłodszych uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej;

2) Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej;

3) Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku;

4) Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu, gotowość podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację);

5) Działalność kulturalno – oświatowa - wg. kalendarza, w miarę potrzeb organizowanie imprez, dyskotek okolicznościowych;

6) Propagowanie wartości i tradycji kultury polskiej; pielęgnowanie ceremoniału i tradycji szkolnych;

7) Rozwijanie inicjatyw uczniowskich - organizowanie konkursów mających uatrakcyjnić życie szkolne;

8) Działalność charytatywna - udział uczniów w ogólnokrajowej akcji: Kartka dla rodaka ( dwie edycje w roku z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia );

9) Redagowanie raz w miesiącu gazetki ściennej: ,,Co w trawie piszczy…’’.

6. Samorząd Uczniowski klas IV - VII

1) Samorząd uczniowski IV - VII może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

d) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

e) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

2) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu a także może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu;

7. Zasady współpracy organów szkoły

1) Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji;

2) Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być sporządzone i uchwalone do końca września. Plany te powinny wynikać ze zdiagnozowanych potrzeb szkoły, a w szczególności środowiska, którego organ szkoły jest reprezentantem. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi szkoły;

3) Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji;

4) Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń lub stronie internetowej szkoły;

8. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

1) Wszelkie spory i sytuacje konfliktowe dotyczące pracowników szkoły rozwiązuje i wyjaśnia dyrektor szkoły w ramach swoich kompetencji, w porozumieniu z zainteresowanymi organami;

2) Konflikty dotyczące uczniów rozstrzyga wychowawca klasy i pedagog szkolny. W przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu sprawa jest kierowana do dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję;

3) Sytuacje sporne między organami szkoły rozstrzygane są na zasadach wzajemnego poszanowania;

4) Rolę mediatora w sporach między uczniami i nauczycielami oraz między uczniami i rodzicami spełnia Dyrektor szkoły;

5) Sytuacje konfliktowe między uczniem i nauczycielem wyjaśnia
i rozwiązuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy;

6) Dyrektor szkoły, przyjmuje w każdym czasie skargi i wnioski zainteresowanych osób;

7) Przy rozwiązywaniu sporów między organami przestrzega się zasad kodeksu postępowania administracyjnego;

8) W sytuacji gdy mediacja nie osiągnie pozytywnych wyników, każda ze stron ma możliwość odwołania się do organu prowadzącego szkołę;

§ 8  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY.

ORGANIZACJA SZKOŁY

 1. Szczegółową organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący do 31 maja danego roku.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły umieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Szkoły ( w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze), ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.
 3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 4. Do realizacji celów statutowych Szkołę stanowią dwa połączone budynki posiadające:
 • 17 sal lekcyjnych, w tym: 2 pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 •  bibliotekę  z 7446 woluminami oraz czytelnię
 •  świetlicę szkolną ,
 •  stołówkę i zaplecze kuchenne,
 •  niewymiarową salę gimnastyczną z zapleczem,
 • salkę gimnastyki korekcyjnej
 • kompleks sportowy ORLIK (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gier drużynowych (piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka, tenis), bieżnię poliuretanową z zeskokiem do skoku w dal, koło do pchnięcia kulą),
 •  bibliotekę multimedialną z bogatym zasobem elektronicznych nośników edukacyjnych,
 •  2 Internetowe Centra Informacji Multimedialnej,
 •  plac zabaw dla dzieci najmłodszych,
 •  salę przeznaczoną tymczasowo dla oddziału przedszkolnego,
 •  gabinet pielęgniarki szkolnej,
 •  pokój nauczycielski,
 •  szatnię,
 •  sekretariat oraz gabinety dyrektora i zastępcy dyrektora,
 • inne niezbędne pomieszczenia administracyjne i techniczne.

ZASADY REKRUTACJI I PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36

Zasady rekrutacji i przyjęcia uczniów do Szkoły Podstawowej nr 36 zawarte są w poszczególnych regulaminach obowiązujących na dany rok szkolny.

 1. Do klasy I Szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
 2.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się. 
 4.  Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. 

SZKOŁA PODSTAWOWA I ODDZIAŁY GIMNAZJUM

 1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 2. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 4. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 5. Dyrektor Szkoły i Rada Pedagogiczna dokonują corocznego podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez Szkołę oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.
 6. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe np. zajęcia sportowe, językowe, koła zainteresowań itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 7. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z opracowaną w Szkole procedurą.
 8. Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły – lub za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

UCZNIOWIE SZKOŁY

1.Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor Szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli: korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w Szkole Podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w Szkole Podstawowej wydaną przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do Szkoły Podstawowej jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3.  Dyrektor Szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny. Wniosek rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
 4.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym. Wniosek rodzice składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną albo niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
 5. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu.

2 .Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do Szkoły Podstawowej i oddziałów Gimnazjum.

3. Na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, rodzice/ prawni opiekunowie ucznia chcącego spełniać obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą do wniosku dołączają:

 1. opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej;
 2. oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy  programowej obowiązującej w danym etapie kształcenia;
 3. zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w szkołach publicznych;
 4. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela – opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 • dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
 • zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w szkole;
 • zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

6. Dyrektor Szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodach Szkoły Podstawowej i oddziałów Gimnazjum, a w szczególności:

 • prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego;
 • współpracuje z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego;

7. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami wykonuje Dyrektor szkoły.
 3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły;
 4. Pomieszczenie biblioteki umożliwia:
 • gromadzenie i opracowywanie zbiorów
 • korzystanie ze zbiorów czytelni,
 • prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów w grupach  i oddziałach;
 1. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI UWZGLĘDNIA W SZCZEGÓLNOŚCI ZADANIA W ZAKRESIE:

 1. Tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
 2. Rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się; 
 3. Organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
 4. Przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

 

GABINET PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

 1. W Szkole funkcjonuje gabinet pielęgniarki szkolnej, w którym udziela się doraźnej pomocy medycznej, a także prowadzi prace związane z kontrolą rozwoju fizycznego uczniów i inne o charakterze higieniczno – sanitarnym. Zakres czynności oraz czas pracy higienistki szkolnej określają odrębne przepisy właściwych władz resortowych.
 2. Gabinet pielęgniarki szkolnej szkolnej wyposażony jest w odpowiedni sprzęt i środki, a czas jego pracy dostosowany jest do czas pracy Szkoły.

ŚWIETLICA SZKOLNA

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), Szkoła organizuje świetlicę;
 2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczą działalności Szkoły;
 3. Zajęcia świetlicowe uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności:
 • 1) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów,
 • 2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny
 • 3) pomoc w odrabianiu lekcji,
 • 4) opiekę po zajęciach szkolnych,
 1. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz z pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 2. Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów przebywających            w świetlicy, prowadzą zajęcia w kółkach zainteresowań organizując pracę wg planu          i programu świetlicy;
 3. Regulamin świetlicy określa organizację i formy pracy świetlicy odpowiednie do potrzeb uczniów oraz możliwości bazowych Szkoły;
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25;
 5. Godzina zajęć w świetlicy trwa 60 minut;
 6. Zadania wychowawcy świetlicy:
 • 1) dba o aktualny wystrój świetlicy,
 • 2) współpracuje z nauczycielami – wychowawcami,
 • 3) współpracuje z rodzicami,
 • 4) uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy,
 • 5) dopilnowuje kulturalnego spożywania posiłków przez dzieci w czasie obiadów,
 1. Dokumentacja świetlicy :
 2. a) roczny plan pracy i comiesięczny każdego nauczyciela,
 3. b) dzienniki zajęć,
 4. c) regulamin świetlicy,
 5. d) karty zgłoszeń dzieci,
 6. e) listy obecności na obiadach,
 7. f) ramowy rozkład dnia.

 

STOŁÓWKA SZKOLNA

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła organizuje stołówkę, w której zapewnia uczniom możliwość  spożywania posiłków.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Odpłatność za  korzystanie z posiłków ustalana jest na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztów i każdorazowo po zmianie informowani są rodzice lub prawni opiekunowie. Uwzględnia się możliwość refundacji  opłat dla uczniów potrzebujących  szczególnej opieki w zakresie  żywienia. W tym  zakresie konieczny jest kontakt pedagoga szkolnego i pracownika świetlicy  z  ośrodkami pomocy społecznej.
 • 9  PRAWA UCZNIÓW.

 

 1. Uczeń ma prawo do:
 • 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w szczególności do:
 1. a) znajomości celu lekcji oraz swoich zadań lekcyjnych, jasnego i zrozumiałego przekazu treści lekcji,
 2. b) ukierunkowania, jak prowadzić zeszyt przedmiotowy,
 3. c) zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji,
 4. d) uzyskania pomocy w nauce poprzez uzyskanie informacji od nauczyciela, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
 5. e) uzyskania wskazówek do samodzielnego planowania dalszego rozwoju.
 • 2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej poprzez ochronę i poszanowanie jego godności,
 • 3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej (zgodnie z regulaminem Szkoły dotyczącym przyznawania pomocy materialnej dla uczniów),
 • 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • 5) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Szkoły,  a także światopoglądowych i religijnych,
 • 6) rozwijania talentów, zdolności i zainteresowań,
 • 7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • 8) pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • 9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
 • 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych,
 • 11) korzystania z księgozbioru biblioteki,
 • 12) wpływania na życie Szkoły, poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Szkoły,
 • 13) ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
 • 14) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi,
 • 15) przedstawiania wychowawcy klasy, nauczycielom i Dyrektorowi swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy,
 • 16) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich,
 • 17) jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły bez uwłaczania niczyjej godności osobistej,
 • 18) do inicjatywy społecznej i obywatelskiej,
 • 19) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 • 20) reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach, przeglądach i innych imprezach,
 • 21) do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych; na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się prac domowych,
 • 22) do jawnej przeprowadzanej na bieżąco oceny swego stanu wiedzy i umiejętności; oceny z poszczególnych przedmiotów otrzymuje wyłącznie za wiadomości i umiejętności; zachowanie w szkole i poza nią ocenia się odrębnie,
 • 23) do powiadamiania z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości; w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy; klasówki, sprawdziany i dyktanda winny być podane w ciągu dwóch tygodni; w ostatnim tygodniu przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną nie wolno przeprowadzać klasówek i sprawdzianów, uczeń musi znać oceny półroczne i końcowe tydzień przed ich wystawieniem,
 • 24) pisemnego odwołania się do Dyrektora szkoły jeżeli uważa, że wystawiona ocena okresowa lub końcowa z danego przedmiotu została ustalona niezgodnie z obowiązującą ,,Procedurą odwoływania się od ocen śródrocznych/ końcowo rocznych”,
 • 25) do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału, powtórnego sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności, a także do pomocy ze strony kolegów w tym zakresie,
 • 26) uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych oraz konkursach, turniejach i olimpiadach,

27) wszyscy uczniowie mają prawo bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 • 10  OBOWIĄZKI UCZNIÓW.

 

1.Uczniowie mają obowiązek przestrzegania zasad Statutu Szkoły, w którym określa się prawa i obowiązki ucznia.

 1. Uczeń ma obowiązek:
 • 1) przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły;
 • 2) uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie;
 • 3) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
 1. a) uczeń przedstawia usprawiedliwienie w formie pisemnej na druku opracowanym przez szkołę z podpisem wychowawcy i rodzica;
 2. b) usprawiedliwienie musi złożyć do 3 dni od przyjścia do szkoły po nieobecności;
 3. c) w przypadku niespełnienia przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki- nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu jednego miesiąca na co najmniej 50%, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • 4) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły;
 • 5) przestrzegania zasad kultury współżycia w Szkole;
 • 6) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;
 • 7) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole;
 • 8) wykorzystywania w pełni czasu przeznaczonego na naukę;
 • 9) rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności;
 • 10) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych;
 • 11) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności;
 • 12) dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetów;
 • 13) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 • 14) dbania o piękno mowy ojczystej;
 • 15) właściwego zachowania i okazywania szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, kolegom i koleżankom;
 • 16) podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego;
 • 17) przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności;
 • 18) szanowania poglądów i przekonań innych ludzi;
 • 19) poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka;
 • 20) zachowania tajemnicy korespondencji i spraw osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;
 • 21) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów;
 • 22) wyłączania telefonu komórkowego na czas trwania zajęć edukacyjnych - uczeń nie może w czasie lekcji w żaden sposób korzystać z aparatu telefonicznego (np. przyjmować i wysyłać sms-y, mms-y, nawiązywać lub odbierać połączenia telefoniczne). Telefon lub inne urządzenie telekomunikacyjne podczas zajęć lekcyjnych powinno być schowane;
 1. a) podczas sprawdzianów, kartkówek, klasówek i testów uczniowie zobowiązani są złożyć telefony komórkowe lub inne urządzenia telekomunikacyjne w jednym miejscu wyznaczonym przez nauczyciela;
 • 23) dbania o schludny wygląd bez makijażu, farbowanych włosów, dredów, widocznych tatuaży oraz noszenia odpowiedniego stroju. Strój nie może być wyzywający, bez ozdób typu: długie, wystające kolczyki ( kolczyki krótkie dozwolone są tylko w uszach), wisiory, korale, powinien być zakryty dekolt i brzuch. W czasie uroczystości szkolnych wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula noszona do granatowych lub czarnych spódnic (spodni), które mogą być uszyte z wybranego materiału albo dżinsu w/w kolorach;
 • 24) respektowania zasad zachowania się po dzwonku na lekcje zgodnie z opracowaną procedurą, obowiązującą na terenie Szkoły;

 

 • 11 RODZAJE NAGRÓD I WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA UCZNIOM ORAZ TRYB WNOSZENIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZYZNANEJ NAGRODY.

 

 1. Nagrody:
 • 1) Uczeń może otrzymać następujące nagrody:
 1. a) świadectwo z wyróżnieniem – jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych minimum 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 2. b) nagrodę książkową,
 3. c) dyplom,
 4. d) list pochwalny,
 5. e) pochwałę Dyrektora Szkoły wobec wszystkich uczniów,
 6. f) nagrodę rzeczową.
 7. g) nadanie honorowego tytułu  „Godny Patrona Szkoły”   (w Szkole Podstawowej)
 8. h) nadanie honorowego tytułu „ Primus Inter Pares” w Gimnazjum
 9. i) Stypendium, przyznane zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • 2) Nagroda może być przyznana na wniosek nauczyciela, organów Szkoły,
 • 3) Fakt udzielenia odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentacji wychowawcy klasy- teczka wychowawcy klasy, zeszyt osiągnięć ucznia, kserokopie dyplomów,
 • 4) Uczeń Szkoły Podstawowej nr 36 może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:
 1. a) rzetelną naukę i pracę na zajęciach szkolnych;
 2. b) wzorową postawę, kulturę osobistą, udział w pracach społecznych i akcjach   charytatywnych; 
 3. c) wybitne osiągnięcia (zajęcie pierwszych trzech miejsc oraz wyróżnień na szczeblu miejskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim) sportowe lub artystyczne, w konkursach i zawodach, a także w olimpiadach i konkursach przedmiotowych;
 • 5) Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców,
 • 6) Decyzje o przyznaniu nagród rzeczowych są opiniowane przez Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Radę Rodziców.

 

 • 12 RODZAJE KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW ORAZ TRYB ODWOŁYWANIA SIĘ OD KARY.

 

 1. Kary stosowane wobec uczniów opierają się na zasadzie nienaruszalności, nietykalności i poszanowaniu godności osobistej ucznia i mogą być udzielane w następującej formie:
  1. a) upomnieniem ustnym i pisemnym wychowawcy,
  2. b) upomnieniem lub naganą ustną i pisemną dyrektora,
  3. c) zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach sportowych, do reprezentowania  szkoły na zewnątrz,
  4. d) czasowe zawieszenie przywilejów ucznia,
  5. e) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
  6. f) na winnych zniszczenia mienia szkolnego spoczywa obowiązek naprawienia szkody lub poniesienia kosztów naprawy w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.
 • 1) Wykonanie kary może być zawieszone  na czas próby ( nie dłuższy niż pół roku) jeżeli uczeń  uzyska poręczenie samorządu klasowego, samorządu szkolnego, rady pedagogicznej, rady rodziców lub organizacji  uczniowskiej.
 • 2) Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły.
 • 3) Opinia dyrektora o karze jest ostateczna.
 • 4) W przypadku skandalicznego łamania obowiązków ucznia Rada Pedagogiczna może podjąć  uchwałę upoważniającą dyrektora do rozpoczęcia procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 • 5) przeniesienie ucznia do innej szkołyna wniosek Dyrektora Zespołu za zgodą Kuratora Oświaty, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku rażącego naruszenia obowiązujących regulaminów, a w szczególności:
 1. a) świadomego naruszenia godności osobistej, nietykalności cielesnej;
 2. b) własności osobistej innych osób,
 3. c) stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej stanowiącej zagrożenie życia, zdrowia
 4. d) poczucia bezpieczeństwa innych osób, gdy postawa ucznia nie rokuje poprawy,
 • 6) demoralizującego i gorszącego innych uczniów zachowania (uleganie nałogom, zachowania naruszające normy prawne, konflikty z prawem, gdy mimo zastosowanych wszelkich środków wychowawczych u ucznia nie nastąpiła poprawa zachowania i postępowania),
 • 7) Wymienione wyżej kary mają wpływ na ocenę z zachowania.
 1. Uczeń jest karany za:
  • 1) dewastowanie pomieszczeń, sprzętów szkolnych oraz własności innych osób z  których korzysta uczeń (np. szkolny gimbus),
  • 2) palenie tytoniu, przynoszenie, rozpowszechnianie lub używanie środków odurzających;
  • 3) bójki;
  • 4) lekceważące lub aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub pracowników obsługi, utrudnianie  prowadzenia lekcji;
  • 5) zachowania agresywne, znęcanie siępsychiczne i fizyczne nad innymi uczniami (w tym zjawisko „fali”), groźby i wymuszania;
  • 6) kradzieże, kłamstwa i używanie wulgaryzmów;
  • 7) wagary, wychodzenie z lekcji lub ze szkoły bez pozwolenia nauczyciela;
  • 8) fałszowanie dokumentów i podpisów,
  • 9) przebywanie podczas przerw i lekcji bez opieki nauczyciela w miejscach niedozwolonych, tj. obiekt sportowo-rekreacyjny, szatnie, toalety.
 • 13 PRZYPADKI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE ZOSTAĆ SKREŚLONY Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY ORAZ W KTÓRYCH DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ MOŻE WYSTĄPIĆ DO KURATORA OŚWIATY Z WNIOSKIEM O PRZENIESIENIE UCZNIA DO INNEJ SZKOŁY;

 

 1. Rada Pedagogiczna szkoły może podjąć uchwałę o rozpoczęcie procedury karnego przeniesienia do innej szkoły. Decyzję w sprawie przeniesienia do innej szkoły podejmuje Śląski Kurator Oświaty.
 2. Wykroczenia stanowiące podstawę do złożenia wniosku o przeniesienie do innej szkoły:
 • 1) świadome działanie stanowiące zagrożenie życia lub skutkujące uszczerbkiem zdrowia dla innych uczniów lub pracowników Szkoły;
 • 2) rozprowadzanie i używanie środków odurzających, w tym alkoholu i narkotyków;
 • 3) świadome fizyczne i psychiczne znęcanie się nad członkami społeczności szkolnej lub naruszanie godności, uczuć religijnych lub narodowych;
 • 4) dewastacja i celowe niszczenie mienia szkolnego;
 • 5) kradzież;
 • 6) wyłudzanie (np. pieniędzy), szantaż, przekupstwo;
 • 7) wulgarne odnoszenie się do nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej;
 • 8) czyny nieobyczajne;
 • 9) stwarzanie sytuacji zagrożenia publicznego, np. fałszywy alarm o podłożeniu bomby;
 • 10) notoryczne łamanie postanowień Statutu Szkoły mimo zastosowania wcześniejszych środków dyscyplinujących;
 • 11) zniesławienie Szkoły, np. na stronie internetowej;
 • 12) fałszowanie dokumentów szkolnych;
 • 13) popełnienie innych czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego.
 1. Wyniki w nauce nie mogą być podstawą do wnioskowania o przeniesienie do innej 

            szkoły.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KARNEGO PRZENIESIENIA DO INNEJ SZKOŁY:

 

 1. Podstawa wszczęcia postępowania jest sporządzenie notatki o zaistniałym zdarzeniu oraz protokół zeznań świadków zdarzenia. Jeśli zdarzenie jest karane z mocy prawa (kpk), Dyrektor niezwłocznie powiadamia organa ścigania.
 2. Dyrektor Szkoły, po otrzymaniu informacji i kwalifikacji danego czynu, zwołuje    posiedzenie Rady Pedagogicznej szkoły.
 3. Uczeń ma prawo wskazać swoich rzeczników obrony. Rzecznikami ucznia mogą być wychowawca klasy, pedagog szkolny, Rzecznik Praw Ucznia. Uczeń może się również zwrócić o opinię do Samorządu Uczniowskiego.
 4. Wychowawca ma obowiązek przedstawić Radzie Pedagogicznej pełną analizę postępowania ucznia jako członka społeczności szkolnej. Podczas przedstawiania analizy, wychowawca klasy zobowiązany jest zachować obiektywność. Wychowawca klasy informuje RP o zastosowanych dotychczas środkach wychowawczych i dyscyplinujących, zastosowanych karach regulaminowych, rozmowach ostrzegawczych, ewentualnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej itp.
 5. Rada Pedagogiczna w głosowaniu tajnym, po wnikliwym wysłuchaniu stron, podejmuje uchwałę dotyczącą danej sprawy.
 6. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały Dyrektorowi Szkoły.
 7. Dyrektor Szkoły informuje Samorząd Uczniowski o decyzji Rady Pedagogicznej celem uzyskania opinii. Brak opinii samorządu w terminie 7 dni od zawiadomienia nie wstrzymuje wykonania uchwały Rady Pedagogicznej.
 8. W przypadku niepełnoletniego ucznia szkoły Dyrektor kieruje sprawę do Śląskiego Kuratora Oświaty.
 9. Decyzję o przeniesieniu ucznia odbierają i podpisują rodzice lub prawny opiekun.
 10. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 11. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo uczęszczać na zajęcia do czasu otrzymania ostatecznej decyzji.
 • 14  KSZTAŁCENIE SPECJALNE W SZKOLE.
  1. W szkole realizowane jest kształcenie specjalne uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 1) Względem wyżej wymienionych uczniów szkoła zapewnia realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu:
  1. a) warunki do nauki,
  2. b) sprzęt specjalistyczny
  3. c) środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, a także możliwości psychofizyczne uczniów;
  4. d) zajęcia specjalistyczne,
  5. e) zajęcia odpowiednie ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.
 1. Szkoła zapewnia integrację uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie ze środowiskiem rówieśniczym i przygotowuje do samodzielności w życiu dorosłym.
 • 1) Dla uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niedostosowanych społecznie tworzone są indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne.
 • 2) W w/w programach określony jest zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a zwłaszcza zastosowanie odpowiednich metod i form pracy.
 • 3) Programy zawierają zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
 • 4) W programach znajdują się:
  1. e) informacje o formach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  2. f) informacje o działaniach wspierających rodziców;
  3. g) informacje o zajęciach rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych;
  4. h) informacje o zakresie współpracy nauczycieli i specjalistów,
  5. i) informacje o zajęciach edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

5) W przypadku uczniów niepełnosprawnych IPET zawiera rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności.

 1. Program opracowuje zespół złożony z nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem.
 • 1) Przed opracowaniem programu zespół dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu    funkcjonowania ucznia.
 • 2) Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie, ale nie dłuższy niż etap edukacyjny.
 • 3) Program zostaje opracowany do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna kształcenie albo 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • 4) Pracę zespołu koordynuje wychowawca, nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły.
 • 5) Spotkania zespołu odbywają się na miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
  1. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:
 • 1) Na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,
 • 2) Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 • 3) Zespół, co najmniej dwa razy w roku dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu (okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami)
 • 4) Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe ucznia, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia. Mogą zawierać zakres i charakter wsparcia  ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela. Uwzględniają przyczyny niepowodzeń szkolnych, trudności w funkcjonowaniu ucznia, bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkolnym.
 • 5) Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach zespołu, opracowywaniu lub modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.
 • 6) Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 • 7) Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen i program.
  1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, specjaliści, asystenci nauczyciela lub wychowawcy świetlicy, pomoc nauczyciela dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone, z uwzględnieniem zalecen zawartych w orzeczeniu.
 • 1) W/w nauczyciele, specjaliści asystenci i pomoc nauczyciela mogą być zatrudniani, za zgodą organu prowadzącego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia wydane ze względu na inne niepełnosprawności niż autyzm, w tym zespól Aspergera i niepełnosprawności sprzężone oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie bądź zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu.
 • 2) W/w nauczyciele prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz z innymi nauczycielami i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym. Ponadto prowadzą z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą. Uczestniczą, na miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów. Udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy.
  1. Dyrektor szkoły, uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne, zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane przez w/w nauczycieli.
 • 1) Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora szkoły.
 • 2) Dyrektor szkoły powierza prowadzenie zajęć odpowiednich, ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych nauczycielom bądź specjalistom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

            NAUCZANIE INDYWIDUALNE

 1. W szkole realizowane jest nauczanie indywidualne dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Indywidualne nauczanie organizowane jest na czas wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania.
 3. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu.
 4. Dyrektor szkoły ustala z organem prowadzącym szkołę zakres i czas zajęć w ramach indywidualnego nauczania.
 5. Dyrektor zasięga opinii rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
 6. Zajęcia nauczania indywidualnego prowadzone są przez nauczycieli, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym, że prowadzenie zajęć nauczania indywidualnego w klasach  I- III szkoły podstawowej powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie w/w zajęć nauczycielowi zatrudnionemu w innej szkole. Zajęcia nauczania indywidualnego są prowadzone w miejscu pobytu ucznia.
 7. Nauczanie indywidualne może być realizowane w szkole w odrębnym pomieszczeniu,  tylko w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydane przed 1.09.2017r. W orzeczeniu w/w musi być wskazana możliwość realizacji indywidualnego nauczania w szkole. Nauczanie indywidualne, o którym mowa może być realizowane do końca okresu, na jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 1017/2018.
 8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 9. W celu zapewnienia pełnego rozwoju osobowego ucznia, integracji ze środowiskiem szkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do szkoły, nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia w życiu szkolnym.
 • 1) Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym.
 • 2) Dyrektor w szczególności umożliwia uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych.
 • 3) Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z doradztwa zawodowego lub formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.
  1. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zawiesza organizację indywidualnego nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 
  2. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w której działa zespół, który wydał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania i organ prowadzący szkołę.

 

 

 

 • 15  WARUNKI KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE SZKOŁY
 1. Zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
 • 1) Uczeń na odpowiedzialność swoją i rodziców lub prawnych opiekunów przynosi do szkoły telefon komórkowy lub inne urządzenia elektroniczne.
 • 2) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie tego rodzaju sprzętu.
 • 3) W czasie lekcji obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych np. dyktafonów, odtwarzaczy MP3.
 • 4) Poprzez „używanie" należy rozumieć (w wypadku telefonu komórkowego):
 1. a) nawiązywanie połączenia telefonicznego,
 2. b) redagowanie lub wysyłanie wiadomości typu sms, mms lub podobnej;
 3. c) rejestrowanie materiału audiowizualnego;
 4. d) odtwarzanie materiału audiowizualnego lub dokumentacji elektronicznej;
 5. e) transmisja danych;
 6. f) wykonywania obliczeń.
 • 5) W przypadki innych urządzeń elektronicznych np. odtwarzaczy MP3 pojęcie „używanie” dotyczy wszystkich w/w punktów możliwych do wykonania na danym urządzeniu;
 • 6) Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych (lub w razie przebywania w szkolnej świetlicy, bibliotece) uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny;
 • 7) Poza zajęciami edukacyjnymi (przerwy, czas przed i po zajęciach) telefon może być używany w trybie „milczy”;
 • 8) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej i fotografowanej, a jeśli ma to miejsce w czasie lekcji dodatkowo konieczna jest zgoda nauczyciela prowadzącego zajęcia;
 • 9) W razie konieczności skontaktowania się z rodzicami czy omówienia ważnej sprawy uczeń ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu lub może skorzystać z telefonu szkolnego znajdującego się w sekretariacie szkoły;
 • 10) W przypadku łamania przez ucznia regulaminu na lekcjach lub na terenie szkoły:
 1. a) nauczyciel odnotowuje ten fakt w dzienniku – jako uwagę do rodzica/prawnego opiekuna;
 2. b) nauczyciel zobowiązuje ucznia do natychmiastowego zadzwonienia z jego telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów w celu przekazania informacji o zaistniałej sytuacji i wspólnej (rodzica i nauczyciela) decyzji w sprawie dalszego postępowania;
 3. c) w razie niemożności skontaktowania się tą drogą z rodzicem, telefon ucznia zostaje przekazany do „depozytu” znajdującego się u wychowawcy klasy/sekretariat szkoły;
 4. d) Informacja o depozycie (od wychowawcy klasy lub nauczyciela) musi trafić do rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 • 11) Za zaginięcie lub kradzież telefonu i urządzeń audio – video szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

 • 16 ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI.

 

 1. Nauczyciel jest obowiązany
 • 1) Wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;
 • 2) Przestrzegać regulaminu pracy;
 • 3) Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
 • 4) Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
 • 5) Przestrzegać zasad współżycia społecznego;
 • 6) Sumiennie wykonywać zadania nauczyciela przedmiotu i wychowawcy klasy;
 • 7) Aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach Rady Pedagogicznej;
 • 8) Przygotowywać, organizować i prowadzić spotkania z rodzicami uczniów;
 • 9) Uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego;
 • 10) Uczestniczyć w dyżurach, określonych w planie dyżurów;
 • 11) Realizować doraźne zastępstwa, zgodnie z planem ustalonym przez Dyrektora;
 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi              i uczniami, a w szczególności:
 2. a) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka i ucznia, proces jego uczenia się oraz życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie;
 3. b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 4. c) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w klasie oraz między wychowankami, a innymi członkami społeczności szkolnej;
 • 1) W celu realizacji zadań wychowawca:
 1. a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 2. b) na początku roku szkolnego zaznajamia uczniów ze Statutem Szkoły , WSO, Programem wychowawczym, Szkolnym programem profilaktyki, informuje o zasadach bezpieczeństwa i regulaminach obowiązujących w Szkole. Rodzice uczniów z powyższymi dokumentami i regulaminami są zaznajomieni na spotkaniu z wychowawcą w miesiącu wrześniu;
 3. c) współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działania, organizuje indywidualną opiekę nad uczniami z trudnościami oraz uczniami wybitnie zdolnymi;
 4. d) ściśle współpracuje z rodzicami wychowanków, informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania;
 5. e) informuje rodziców (prawnych opiekunów ) o postępach i trudnościach ucznia na comiesięcznych konsultacjach;
 6. f) współdziała z różnymi instytucjami  w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców;
 7. g) prawidłowo prowadzi dokumentację klasy i każdego ucznia - dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, protokoły z zebrań wraz z listami obecności, pisemne usprawiedliwienia nieobecności, pisemne zgłoszenia od nauczycieli dotyczące przewidywanych ocen niedostatecznych i nieklasyfikowania, orzeczenia i opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, wszelkie oświadczenia niezbędne do prawidłowego organizowania procesu kształcenia zgodnie prawem oświatowym (np. zgody rodziców dziecka na uczestnictwo w zajęciach religii/etyki czy wychowania do życia w rodzinie);
 8. h) systematycznie sprawdzać i wyjaśniać przyczyny nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych;
 9. i) na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować uczniów o przewidywanych dla nich ocenach;
 10. j) cykl zachowania śródrocznych/ końcoworocznych w obecności całej klasy,
 11. k) o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym lub nieklasyfikowaniu, wychowawca klasy obowiązkowo informuje w formie pisemnej ucznia i jego rodziców (za potwierdzeniem), w terminie zgodnym z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
 • 2) Uprawnienia wychowawcy:
 1. a) Współdecyduje z Samorządem klasy i rodzicami uczniów o programie i planie działań wychowawczych na rok szkolny lub kształcenia;
 2. b) Ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologicznej w swej pracy wychowawczej od dyrekcji Szkoły i innych instytucji wspomagających Szkołę,
 3. c) Ustala ocenę z zachowania swoich wychowanków;
 4. d) Ma prawo ustanowić przy współpracy z klasową i szkolną Radą Rodziców system nagradzania i motywowania wychowanków;
 • 3) Wychowawca odpowiada:
 1. a) Służbowo przed Dyrektorem Szkoły za osiąganie celów wychowawczych w swojej klasie;
 2. b) Za integrowanie wysiłków nauczycieli oraz rodziców wokół programu wychowawczego i profilaktycznego klasy i Szkoły;
 3. c) Za poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej;
 4. d) Za prawidłowość sporządzania dokumentacji klasy;
 5. e) Za prowadzenie dziennika w klasach;
 6. f) Za przygotowanie arkuszy ocen;
 • 4) Wychowawcy podejmują działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Zadania nauczyciela bibliotekarza

 

1)      Prowadzenie działalności informacyjnej, propagandowej, wizualnej, słownej dotyczącej zbiorów i pracy biblioteki;

2)      Organizacja pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacja pracy;

z uczniem zdolnym oraz mającym trudności edukacyjne;

3)       Udział nauczycieli bibliotekarzy w realizacji  programu dydaktycznego 

i wychowawczego szkoły;

4)      Współrealizacja wybranych  elementów edukacji czytelniczej i medialnej;

5)      Rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia;

6)      Wprowadzanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym;

7)      Systematyczna analiza ofert księgarń  internetowych, wydawnictw, antykwariatów;

8)      Udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni oraz wypożyczenia indywidualne

i na lekcje przedmiotowe;

9)      Udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, źródłowych;

10)  Poradnictwo w doborze literatury;

11)  Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury;

12)  Dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku lokalnym;

13)  Realizowanie dodatkowej godziny pracy w tygodniu zgodnie z potrzebami

i zainteresowaniami uczniów;

 

 1. Zadania pedagoga szkolnego
 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. Pedagog, między innymi:
 1. a) prowadzi obserwację uczniów, indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami,
  ich rodzicami;
 2. b) konsultuje indywidualne przypadki w zakresie diagnozy z innymi specjalistami,
  w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych;
 3. c) postuluje  kierowanie  uczniów przejawiających trudności dydaktyczne lub wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (współpraca z wychowawcą w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami).
 1. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. W tym celu pedagog:
 1. a) prowadzi obserwację i rozmowy, szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi;
 2. b) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
  1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb. Pedagog:
 3. a) postuluje objęcie ucznia pomocą w formie odpowiedniej do potrzeb dziecka;,
 4. b) prowadzi rozmowy indywidualne z uczniami przejawiającymi w nauce i trudności wychowawcze, projektuje i monitoruje działania interwencyjne podejmowane
  w stosunku do uczniów;
 5. c) prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli;
 6. d) prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami;
  1. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
   i młodzieży:
 7. a) prowadzenie (organizowanie) zajęć przede wszystkim o charakterze profilaktyki pierwszorzędowej - promocja zdrowego stylu życia, uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych;
 8. b) opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich;
 9. c) postulowanie udzielenia wsparcia rodzinom uczniów, opiniowanie i współpraca
  z instytucjami udzielającymi dzieciom pomocy (z kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, pracownikami socjalnymi);
 10. d) diagnoza przyczyn opuszczania przez uczniów zajęć edukacyjnych, opiniowanie spraw uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego, bądź realizujących go niesystematycznie, a także uczniów przejawiających zachowania nieakceptowane społecznie, niezgodne z prawem i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich, współpraca z policją i kuratorami.
 1. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
  i pozaszkolnym uczniów, w tym:
 1. a) prowadzenie rozmów  z uczniami, w celu umożliwienia im zrozumienia własnych postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na otoczenie;
 2. b) pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
 3. c) prowadzenie (organizowanie) zajęć z uczniami  np. kształtowanie umiejętności interpersonalnych, sposoby rozwiązywania konfliktów - w miarę zauważanych
  i zgłaszanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców potrzeb;
 4. d) planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu;
 5. e) pomoc w organizowaniu zajęć adaptacyjno-integracyjnych;
 6. f) konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym:
  z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.
 1. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych:
 1. a) podejmowanie działań w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasach;
 2. b) udzielanie uczniom porad dotyczących poprawnych relacji z rówieśnikami i pomocy
  w radzeniu sobie z trudnościami, w tym z presją rówieśniczą;
 3. c) porady dla rodziców i uczniów związane z rozwiązywaniem trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych; pomoc w wyjaśnianiu przyczyn pojawiających się problemów;
 4. d) poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców  wobec dzieci;
 5. e) udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy ze strony współmałżonka. partnera;
 6. f) działanie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie (praca w ramach Grup Roboczych powoływanych przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie, w tym wszczynanie procedury Niebieska Karta);
 7. g) udzielanie informacji o instytucjach i organizacjach funkcjonujących na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.
  1. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
 1. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów; wspieranie w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. a) udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia;
 2. b) współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. c) udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia;
 4. d) wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka;
 5. e) udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności wychowawcze;
 6. f) wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych
   z czynnikami środowiskowymi), wpływających na funkcjonowanie ucznia;
 1. Podejmowanie działań na rzecz pomocy materialnej dla uczniów oraz inne zadania pedagoga:
 1. a) współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego (np. MOPS, instytucje samorządowe, i inne);
 2. b) udzielanie rodzicom informacji o zasadach i formach uzyskiwania zasiłku, stypendium, obiadów, jednorazowego świadczenia pieniężnego dla dzieci rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego;
 3. c) pomoc rodzicom w przygotowaniu odpowiednich wniosków; wstępna weryfikacja dokumentów (wypełnione wnioski, zaświadczenia, faktury);
 4. d) opracowywanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej i opiekuńczej;
 5. e) współpraca z dyrekcją i nauczycielami w zakresie tworzenia (modyfikowania)
  i programu wychowawczego – profilaktycznego szkoły.
 1. Zadania nauczyciela specjalisty (nauczyciela wspomagającego):

 

 1. podejmowanie działań mających na celu włączenie uczniów z orzeczeniami                      o potrzebie kształcenia specjalnego do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej;
 2. kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób niepełnosprawnych, słabszych;
 3. prowadzenie działań diagnostycznych dotyczących uczniów z orzeczeniami
  o potrzebie kształcenia specjalnego;
 4. współpraca w ramach zespołu nauczycieli pracujących z uczniem w tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dostosowanych do potrzeb  uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego; 
 5. prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określone w programie;
 6. uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli;
 7. współpraca z nauczycielem prowadzącym i  z szkolnymi  specjalistami;
 8. współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka i  pedagogizacja rodziców;
 9. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo - profilaktycznego, o którym mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów niepełnosprawnych, z udziałem rodziców/opiekunów i nauczycieli;
 10. w zakresie wykonywanych zadań nauczyciel specjalista współpracuje ze wszystkimi organami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi.
 1. Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy.

 

 1. Zespoły nauczycielskie powołuje Dyrektor szkoły.
 2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
 3. a) planowania i organizacji procesów zachodzących w szkole;
 4. b) koordynowania działań w szkole;
 5. c) zwiększenia skuteczności działania;
 6. d) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed szkołą i nauczycielami;
 7. e) doskonalenia umiejętności indywidualnych;
 8. f) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje;
 9. g) doskonalenia współpracy zespołowej;
 10. h) wymiany doświadczeń między nauczycielami;
 11. i) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania,   wychowania i organizacji;
 12. j) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań;
 13. k) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli;
 14. Zespoły funkcjonują od chwili jego powołania do rozwiązania. Dyrektor szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
 15. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
 16. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje przewodniczący w terminie do 20 września każdego roku szkolnego. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych, opracowuje się plan pracy i terminarz spotkań.
 17. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy dyrektorowi szkoły w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza dyrektor szkoły.
 18. Zebrania są protokółowane. W sytuacji poruszania danych wrażliwych, szczególnie przy analizowaniu opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczeń lekarskich dotyczących ucznia odstępuje się od zapisu tych danych w protokole.
 19. Przewodniczący przedkłada na radzie pedagogicznej dwa razy w ciągu roku sprawozdanie z prac zespołu.
 20. W ostatnim tygodniu września odbywa się zebranie wszystkich przewodniczących zespołu. Na zebraniu dokonuje się koordynacji działań, uzgodnień, ustala się zakres współpracy i plan działań interdyscyplinarnych. Zebranie zwołuje i przewodniczy dyrektor szkoły.
 21. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.
 22. .W szkole powołuje się następujące zespoły:
 • 1) Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej;
 • 2) Zespół Nauczycieli Języków Obcych;
 • 3) Zespół Nauczycieli Humanistów;
 • 4) Zespół Nauczycieli przedmiotów artystycznych;
 • 5) Zespół Nauczycieli Matematyki, Informatyki i Techniki;
 • 6) Zespół Nauczycieli Przyrody;
 • 7) Zespół Nauczycieli ds. Sportu i Rekreacji;